Kwartierstaat van onze kinderen- 18 generaties---------- jongste geslacht I ----------1 Erik (1982 te Groningen), Astrid (1983 te Groningen) en Laura (1988 te Sappemeer) dus.---------- Voorgeslacht II ----------2 Derk Hendrik Wilthof, geboren te Slochteren op 19 januari 1954.

Hij is getrouwd te Leek op 8 juni 1979 met

3 Sjoukje Mulder, bibliothecaresse, geboren te Kollumerzwaag op 25 november 1958.---------- Voorgeslacht III ----------4 Hendrik Wilthof, kwekersknecht, daarna ijzergieter en later timmerman, geboren te Slochteren op 2 november 1923, overleden te Hoogezand op 12 september 1984, begraven op "de Stille Hof" te Hoogezand.

Hij is getrouwd te Slochteren op 18 juli 1953 met

5 Grietje Smit, kantoorbediende, geboren te Slochteren op 17 november 1929.6 Ebbele Mulder, onderwijzer, geboren te Kollumerzwaag op 28 april 1930, overleden te Leek op 5 december 2005 en begraven te Kollummerzwaag op 10 december 2005.

Hij is getrouwd te Kollum op 12 september 1957 met

7 Beitske van Kammen, coupeuse, geboren te Leeuwarden op 1 april 1935.---------- Voorgeslacht IV ----------8 Derk Wilthof, dagloner, geboren te Slochteren op 19 december 1886, wonende te Froombosch, overleden te Sappemeer op 13 februari 1968, begraven te Kolham op 17 december 1968.

plaatjeDerk Wilthof in zijn dienstjaren.
Hij is getrouwd te Hoogezand op 21 november 1908 met

9 Stijntje Geerdina Venema, geboren te Westerbroek op 6 september 1885,


Geboorteacte: No 202

In het jaar duizend achthonderd vijf en tachtig, den zevenden der maand September, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogezand, arrondissement Winschoten, provincie Groningen, verschenen:

Gerardus Venema, oud vijfendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Westerbroek, welke heeft verklaard, dat op den zesden der maand September dezes jaars, des morgens te vier uur, te Westerbroek, binnen deze gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van STIJNTJE GEERDINA gegeven zullen worden; van welk kind vader is Gerardus Venema, opgemeld en moeder Rieka Nijburg, zonder beroep, ehelieden, wonende te Westerbroek.

En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johan Heimel, oud zevenenzeventig jaren, van beroep Gemeentebode, wonende te Hoogezand en van Harm Hulzebos, oud veertig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter, wonende te Kalkwijk, als daartoe door den belanghebbende gekozene getuigen.

En is deze acte, na voorlezing, door comparant, de getuigen en ons geteekend.w.g.

G.Venema

J.Heimel

H.Hulzebos


Stijntje Geerdina Venema overleed in Kolham op 15 oktober 1928 en is daar begraven.10 Hendrik Smit, dagloner, geboren te Slochteren op 7 december 1896, overleden te Slochteren op 30 september 1967, begraven te Froombosch.

Hij is getrouwd te Slochteren op 9 september 1922 met

11 Grietje Brondijk, naaister, geboren te Slochteren op 22 augustus 1901,overleden te Slochteren op 31 december 1980, begraven te Froombosch.12 Theodorus Ebbeles Mulder, binnenschipper, geboren te Kollumerzwaag op 10 januari 1890,overleden te Kolummerzwaag op 2 januari 1960 en daar begraven op 6 januari 1960.

Hij is getrouwd te Kollum op 23 mei 1914 met

13 Martha Luinstra, geboren te Oudwoude op 14 april 1893, overleden te Leeuwarden op 3 februari 1968, begraven te Kollumerzwaag op 7 februari 1968.14 Jan van Kammen, fabrieksarbeider, geboren te Leeuwarden op 22 februari 1909 en daar overleden op 7 juli 1991.

Hij is getrouwd te Leeuwarden op 29 november 1933 met

15 Sjoukje de Vries, geboren te Leeuwarden op 9 april 1911.beppe_045.jpg

2007: Sjoukje van Kammen-de Vries, dochter Beitske Mulder-van Kammen, kleindochter Sjoukje Wilthof-Mulder, achterkleindochter Astrid Wilthof.
---------- Voorgeslacht V ----------16 Jurjen Wilthof, dagloner, geboren te Hellum op 22 augustus 1863, wonende te Kolham, overleden aldaar op 14 november 1914, begraven aldaar.REGIMENT GRENADIERS EN JAGERSToestemming tot het aangaan van een huwelijkOp grond der aanschrijving van het Departement van Oorlog, dato 24 mei 1884

VIIe Afd. Militie en Schutterij No 68, verleent de commandeerende officier van opgemeld korps, namens Minister van Oorlog, bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan de militien WILTHOF JURJEN, der lichting van 1883, uit de gemeente Slochteren, provincie Groningen.

De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij door het aangaan van een huwelijk in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der plichten, welke hij, krachtens de militiewet, heeft te vervullen, zoodat hij, uit dien hoofde, ook niet zal kunnen worden vrijgesteld van de opkomst in werkelijken dienst waartoe hij wordt opgeroepen, onverschillig voor welk der navolgende gevallen die opkomst moet plaats hebben:

a. bijwoning van herhalingsoefeningen;

b. wegens overtreding van de voorschriften der Militiewet;

c. tot samenstelling van het blijvend gedeelte der Militie;

d. ingeval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, bedoeld bij Art. 184 der Grondwet.'s Gravenhage, den 8en December 1885

de commandeerende officier vermeld,

de kolonel ......NB: de Heer Burgemeester wordt beleefdelijk verzocht,van het voltrekken van dit huwelijk, ter zijner tijd aan het korps kennis te geven, ten einde daarvan de vereischte aanteekening in het Stamboek te kunnen doen.
Hij is getrouwd te Hellum op 24 december 1885 met

17 Geessien Derks van Oosten, geboren te Scharmer op 19 oktober 1862, wonende en overleden te Kolham op 16 februari 1959, begraven te Kolham op 20 februari 1959.18 Gerardus Nuttes Venema, dagloner, geboren te Westerbroek op 17 september 1849. Hij overleed in Westerbroek op 10 november 1931.

Hij is getrouwd te Slochteren op 24 mei 1874 met

19 Rieka Roelfs Nijburg, geboren op 21 mei 1854 in Kolham, overleden op 19 juli 1922 in Westerbroek.20 Jan Smit, dagloner, geboren te Slochteren op 17 augustus 1865, overleden te Kolham op 9 maart 1950.

Hij is getrouwd te Slochteren op 25 april 1891 met

21 Zwaantje Jans van der Helm, geboren te Slochteren op 23 oktober 1870, overleden te Kolham op 20 november 1949.22 Roelf Brondijk, molenaar, later als opzichter Heidemij onder meer betrokken bij ontginning van de Noord-Oost Polder, geboren te Schildwolde op 8 november 1879, overleden te Hoogezand op 5 september 1956, begraven aldaar.

plaatjeIn Stootshorn stond een poldermolen die in 1939 tijdens een storm omwaaide.

Roelf Brondijk en later zijn zoon Abel Brondijk waren molenaar op deze molen. De gedenksteen van de molen is later geplaatst in het (voormalig) gemaal te Stootshorn.
Roelf Brondijk trouwde op 8 april 1899 te Slochteren met

23 Grietje Tonkens, geboren te Noordbroek op 27 juli 1876, overleden te Slochteren op 21 september 1957, begraven te Hoogezand.24 Ebbele Theodorus Mulder, binnenschipper, geboren te Kollumerzwaag op 28 november 1855, overleden aldaar op 7 juli 1929, begraven aldaar.

Hij is getrouwd te Kollum op 13 juni 1885 met

25 Aukje Aukes Hoekstra, geboren te Zwaagwesteinde op 5 december 1861, overleden te Kollumerzwaag in het jaar 1943, begraven aldaar.26 Jan Martens Luinstra, bosarbeider, geboren op 9 augustus 1862, overleden te Kollumerzwaag in maart 1945, begraven te Oudwoude.

Hij is getrouwd te Kollum op 17 mei 1884 (1) met

27 Tetje Baukes IJsinga, geboren te Kollum op 7 april 1853, overleden te Kollumerzwaag op 21 januari 1906, begraven te Oudwoude.

Na haaroverlijden is hij op 21 april 1917 getrouwd met Pietje van der Ploeg, geboren te Kollum op 6 augustus 1865, overleden te Westergeest op 14 april 1926.28 Obbe van Kammen, geboren te St Jacobiparochie op 16 februari 1876, overleden te St Annaparochie op 17 augustus 1966.

Hij is getrouwd te St Jacobiparochie op 12 mei 1898 met

29 Sijke Willems Jongboom, geboren te Berlikum op 3 juli 1879, overleden te Leeuwarden op 31 december 1964.

plaatjeBerichtje in de Leeuwarder Courant vanwege het
65 jarig huwelijk van Obbe en Sijke van Kammen.
30 Marten Hendriks de Vries, geboren te Bergum op 9 februari 1881, overleden aldaar op 8 juni 1973, begraven aldaar op 12 juni 1973. Hij is getrouwd te Bergum op 16 mei 1908 met

31 Beitske de Vries, geboren te Garyp op 15 april 1887, overleden te Leeuwarden op 4 februari 1948.plaatjeplaatje Marten en Beitske de Vries en hun huisje aan de Westersingel in Bergum


----------Voorgeslacht VI ----------32 Hendericus Wilthof, dagloner, geboren te Ten Boer op 3 oktober 1835, wonende te Hellum, overleden aldaar op 26 juni 1864.

Hij is getrouwd te Slochteren op 30 mei 1863 met

33 Stientje Jurjens Janssens, geboren te Hellum op 9 juni 1833, overleden te Kolham op 2 maart 1918 waar ze ook werd begraven.Na het overlijden van Hendericus trouwt Stientje Janssens in 1870 met Harke Tepper, een weduwnaar uit Kolham met vier kinderen. Samen zullen ze nog vier kinderen krijgen. Zoon Jurry uit haar eerste huwelijk groeit dus op tussen acht kinderen Tepper.

plaatjeStientje Janssens, dochter van Jurjen Janssens en Aaffie Gelderloos.

Overlijdensacte Stientje Janssens:Heden den tweeden Maart negentienhonderd achttien verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Slochteren,

Heike Hooites, oud negenenveertig jaren, landbouwer en Bouko Kroon, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Slochteren die verklaarden, dat op den dag van heden des voormiddags te vijf uur, te Kolham bonnen deze gemeente, is overleden STIENTJE JANSSENS, oud vijf en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Slochteren, wonende te Kolham, gemeente Slochteren, eerst weduwe van Hendericus Wilthof, daarna van Harke Tepper, dochter van Jurjen Jans Janssen en Aafke Pauls Gelderloos, beiden overleden.Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.w.g.

H.Hooites

B.Kroon
Verlof tot begraving:De ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Slochteren verleent verlof tot begraving op de bijzondere begraafplaats te Kolham van het lijk van Stientje Janssens, overleden den 2 maart 1918, mits niet binnen den tijd van 35 uren en niet later dan den vijfden dag na het overlijden.Slochteren, den 2 maart 1918


34 Derk Hindriks van Oosten, landbouwer en dagloner, geboren te Appingedam op 11 oktober 1816, wonende te Scharmer, overleden aldaar op 12 mei 1891.

Hij is getrouwd te Slochteren op 2 maart 1844 met

35 Hindriktje Jurriens Korringa, dagloonster, geboren te Schildwolde op 16 december 1822, overleden in Harkstede op 17 maart 1908.36 Nutte Lammerts Venema, geboren te Harkstede op 11 augustus 1818, overleden op 31 oktober 1888 te Westerbroek.

Hij is getrouwd te Hoogezand op 15 juni 1843 (1) met

37 Eltje Philippus Koning, geboren te Zuidwolde op 3 mei 1820, overleden op 4 september 1881 te Westerbroek.

Na haar dood trouwde hij met Stientje Hindriks Groeneveld, geboren te Slochteren in het jaar 1822, dochter van Hindrik Hindriks Groeneveld en Maria Berends.

Stientje overleed in 1891 in Westerbroek.38 Roelf Reubes Nijburg, dagloner, geboren te Kolham op 30 december 1819, overleden te Westerbroek (?) op 2 maart 1892.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 3 februari 1844 met

39 Jantje Geerts Tepper, geboren te Kolham op 30 april 1812. Jantje overleed op 7 december 1872 in Kolham.40 Jan Smit, dagloner, geboren te Slochteren op 4 november 1836, overleden aldaar op 30 maart 1916.

Hij is getrouwd te Slochteren op 30 augustus 1862 met

41 Wypke Jans Gelderloos, geboren te Schildwolde op 14 november 1832. Wypke overleed op 26 juni 1910 in Slochteren

(verdere gegevens familie Gelderloos: zie Gelderloos)

42 Jan Jans van der Helm, dagloner, geboren te Siddeburen op 25 november 1844. Hij overleed te Slochteren op 12 februari 1923.

Hij is getrouwd te Slochteren op 3 juli 1869 met

43 Trijntje Deuntje, dienstmeid, geboren te Slochteren op 28 augustus 1845, overleden te Kolham op 10 november 1880.44 Jurrien Harms Brondijk, dagloner, geboren te Schildwolde op 30 augustus 1836, overleden aldaar op 24 september 1913.

Hij is getrouwd te Slochteren op 12 augustus 1865 met

45 Grietje Bos, geboren te Loppersum op 21 maart 1845, overleden in Slochteren op 7 november 1918.46 Abel Kornelis Tonkens, geboren te Noordbroek op 30 juni 1849, overleden te Noordbroek/Stootshorn op 7 mei 1929.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 29 juli 1871 met

47 Jantje Heiting, geboren te Noordbroek op 16 maart 1854, overleden te Noordbroek/Stootshorn op 18 maart 1944.plaatjeGraven van Abel Tonkens en Jantje Heiting bij de NH Kerk in Noordbroek48 Dorus Johannes Mulder, schipper, geboren te Zwaagwesteinde op 4 september 1825, wonende te Kollumerzwaag.

Hij is getrouwd te Kollum op 17 mei 1851 met

49 Ynske Eebeles Hekstra, geboren te Zwaagwesteinde op 4 december 1827, overleden te Kollum op 28 oktober 1892.50 Auke Pieters Hoekstra, landbouwer, geboren te Zwaagwesteinde op 24 november 1816, overleden aldaar op 29 november 1890.

Hij was getrouwd met Grietje Heerkes de Vries, geboren rond 1820, overleden te Zwaagwesteinde op 22 mei 1853.)

Na haar dood trouwde hij op 25 november 1856 (2) met

51 Eelkje Meints Iedema, dienstmeid, geboren te Kollum rond 1835.52 Marten Pieters Luinstra, geboren te Kollum op 17 februari 1827, wonende te Kollumerzwaag.

Hij is getrouwd te Kollum op 8 september 1849 met

53 Margje Jans van Maassen, geboren te Oudwoude op 22 maart 1828.54 Bauke Luitjens IJsinga, geboren rond 1813.

Hij is getrouwd te Kollum op 13 maart 1841 met

55 Hiska Jacobs Fokkens, geboren te Oudwoude op 17 april 1815, overleden te Kollum op 9 juli 1864.56 Syger Obbes van Kammen, dagloner, geboren te St Jacobiparochie op 16 februari 1842, overleden aldaar op 27 september 1905.

Als weduwnaar van Trijntje Vis, geboren in het jaar 1841, overleden te Het Bildt op 30 december 1867, trouwde hij op 30 mei 1869 met

57 Grietje Hoekstra, dienstmeid, geboren te St Annaparochie op 9 maart 1848.58 Willem Minnes Jongboom, geboren te Berlikum op 15 juli 1850, overleden op 22 september 1923.

Hij is getrouwd te Het Bildt op 25 mei 1876 met

59 Klaasje Jans Boterhoek, geboren te St Annaparochie op 23 december 1855, overleden te Het Bildt op 15 juni 1925.60 Hendrik Martens de Vries, geboren te Bergum op 15 december 1849, overleden te Tietjerksteradeel op 27 december 1936.

plaatje

Hij is getrouwd te Bergum op 20 mei 1876 met

61 Sjoukje Binnes de Vries, geboren te Suameer op 17 mei 1850, overleden te Tietjerksteradeel op 30 december 1936.62 Jan Foppes de Vries, geboren te Garyp op 26 september 1860, overleden aldaar op 6 juli 1949, begraven aldaar.

Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 23 januari 1886 met

63 Lijsbert Teijes Postma, geboren te Garyp op 26 september 1862, overleden aldaar op 21 augustus 1920, begraven aldaar.---------- Voorgeslacht VII ----------65 Wilhelmina Willems Wilthof, dienstmeid, geboren te Oosterwijtwerd op 18 december 1813, wonende te Appingedam, ongehuwd overleden aldaar op 12 juni 1843.66 Jurjen Jans Janssens, gedoopt te Scheemda op 21 november 1790, overleden te Slochteren op 20 oktober 1842.

(Hij is eerder getrouwd te Slochteren op 5 november 1817 met Jantje Reints Vinckers, geboren rond 1793, overleden te Hellum op 6 november 1826)

Hij hertrouwde te Slochteren op 11 maart 1828 (2) met

67 Aafien Pouwels Gelderloos, gedoopt te Schildwolde op 8 mei 1800, overleden te Slochteren op 17 februari 1873.

op 30-05-1863 (huwelijk dochter Stientje) is zij werkzaam in Holland

(verdere gegevens familie Gelderloos: zie Gelderloos)

68 Hindrik Derks van Oosten, timmerman, geboren te Groningen op 20 november 1791, overleden op 15 september 1868 te Scharmer.

plaatje

Hij is getrouwd te Appingedam op 9 juli 1813 met

69 Garmtje Derks Kuiper, geboren te Groningen op 25 januari 1786.70 Jurjen Hebels Korringa, wever, gedoopt te Schildwolde op 8 februari 1760, wonende aldaar, overleden te Slochteren op 15 mei 1836.

(Hij was weduwnaar van Geessien Berends.)

Hij is getrouwd te Slochteren op 20 juni 1812 (2) met

71 Aaltje Derks Dik, gedoopt te Schildwolde op 23 februari 1783, overleden te Slochteren op 31 januari 1844.72 Lammert Hindriks Venema, dagloner, gedoopt te Scharmer op 13 september 1789, overleden aldaar op 17 oktober 1859.

Hij is getrouwd te Harkstede op 29 oktober 1815 met

73 Grietje Nuttes Venema, dagloonster, geboren te Scharmer rond 1794, overleden aldaar op 4 mei 1856.74 Filippus Berends Koning, dagloner, gedoopt te Westerbroek op 8 maart 1789, wonende te Zuidwolde, overleden te Westerbroek op 31 oktober 1848.

Hij is getrouwd te Bedum op 4 juni 1813 met

75 Stientje Derks Fijn, gedoopt te Sappemeer op 17 april 1791, overleden te Westerbroek op 31 oktober 1848.76 Reube Jans Nijburg, dagloner, geboren te Harkstede op 26 december 1791, overleden aldaar op 31 januari 1825.

Hij is getrouwd te Slochteren op 27 oktober 1813 met

77 Barbera Mentes Boerema, geboren te Wittewierum op 25 mei 1786, overleden te Kolham op 21 februari 1835.78 Geert Willems Tepper, gedoopt te Kolham op 16 november 1777, overleden aldaar op 10 april 1863.

Hij is getrouwd te Kolham op 21 december 1806 met

79 Wemeltje Jans Hamminga, gedoopt te Kolham op 4 maart 1787, overleden aldaar op 10 december 1839.80 Wiert Jakobs Smid, smid, gedoopt te Heveskes op 16 september 1792, overleden te Slochteren op 6 mei 1840.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 6 december 1816 met

81 Antje Hendriks Bulthuis, gedoopt te Heveskes op 28 februari 1796, overleden na 1862.

(Zij is eerder getrouwd te Delfzijl op 26 april 1813 met Thies Jans, geboren rond 1790, overleden voor 1816.)82 Jan Pouwels Gelderloos, geboren te Schildwolde op 13 december 1805, overleden op 16 februari 1837.

Hij is getrouwd te Slochteren op 27 oktober 1832 met

83 Grietje Jakobs Dekker, overleden op 70 jarige leeftijd op 27 februari 1883 aan het Achterdiep in Sappemeer waar zij woonde met haar tweede echtgenoot Jan Jans Woltjer Vrugt.84 Jan Jans van der Helm, dagloner, geboren te Hellum op 25 juni 1814, overleden te Siddeburen op 4 oktober 1875.

Hij is getrouwd te Slochteren op 20 augustus 1842 met

85 Harmke Arents van Tuur, geboren te Siddeburen op 20 februari 1818. harmke overleed op 6 april 1880 in Siddeburen.86 Jan Alberts Deuntje, dagloner, geboren te Garmerwolde rond 1813, overleden te Kolham op 30 juni 1875.

Hij is getrouwd te Slochteren op 23 januari 1836 met

87 Zwaantje Luppes Blauw, geboren in 1813 en overleden te Slochteren op 13 februari 1894.88 Harm Alberts Brondijk, dagloner, geboren te Siddeburen op 5 december 1807, overleden te Schildwolde op 26 februari 1879.

Hij is getrouwd te Slochteren op 26 maart 1831 met

89 Annechien Pieters Uilhoorn, geboren te Schildwolde op 11 april 1801, overleden aldaar op 21 januari 1867.

plaatjeKaart van Siddeburen in 1828. Het gearceerd perceel rechts werd bewoond door Harm en Annechien Brondijk.

90 Roelf Derks Bos, smid, geboren te Hellum op 18 augustus 1820, wonende te Loppersum en aldaar overleden op 27 september 1879.

Hij is getrouwd te Ten Boer op 2 november 1844 met

91 Roelffien Jacobs Smit, geboren te Woltersum op 28 november 1822 en overleden op 16 september 1850 te Schildwolde.92 Kornelius Abels Tonkens, dagloner, geboren te Winschoten op 20 september 1816, overleden te Noordbroek op 30-08-1885

Hij is getrouwd te Noordbroek op 23 mei 1844 met

93 Grietje Jans Van der Wijk, geboren te Nieuw Scheemda in 1820, overleden te Noordbroek op 21-08-1903.94 Jan Jans Heiting, dagloner, geboren te Slochteren op 31 augustus 1822, overleden te Noordbroek.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 14 mei 1853 met

95 Saartje Filippus Spakman, geboren te Noordbroek/Stootshorn op 10 maart 1828.96 Johannes Dorus Mulder, schipper, geboren te Holwerd op 4 februari 1787, RK gedoopt op 1 april 1787 te Dokkum, overleden te Zwaagwesteinde op 21 april 1866.

(Hij is eerder getrouwd te Dokkum op 25 november 1810 met Rijkje Thomas Berger, geboren in het jaar 1789, overleden te Dokkum op 23 september 1816, dochter van Thomas Ulderiks Berger en Grietje Pieters.)

Hij is getrouwd te Dokkum op 20 maart 1817 (2) met

97 Ida Gerrits Bosch, geboren te Dokkum in het jaar 1785, overleden voor 1866.98 Aebele Wybes Hekstra, landbouwer, geboren in het jaar 1797, overleden te Kollum op 11 november 1877.

Hij is getrouwd te Dantumadeel op 16 mei 1819 (1) met

99 Taetske Douwes de Jong, geboren in het jaar 1789, overleden te Kollum op 28 oktober 1836.

Na haar dood hertrouwde hij te Kollum op 8 mei 1840 met Janke Atzes de Boer, landbouwerse te Westergeest, geboren te Zuiderdrachten in het jaar 1812, overleden te Zwaagwesteinde op 2 januari 1885, dochter van Atze Jelkes de Boer en Goitske Jans de Boer.)100 Pieter Gerbens Hoekstra, geboren te Westergeest op 3 april 1774, overleden te Zwaagwesteinde op 14 augustus 1842.

Hij was gehuwd met

101 Eelkje Reints de Jong, geboren te Dantumawoude in het jaar 1776, overleden te Zwaagwesteinde op 4 december 1851.102 Meent Iedema, geboren in het jaar 1799, overleden te Kollum op 28 november 1846.

Hij was gehuwd met

103 Jacoba Dijkstra, geboren rond 1810.104 Pieter Martens Luinstra, geboren te Kollum in het jaar 1778, overleden op 7 februari 1859.

Doopboek van de kerk te Oudwoude: 1777. Den 28 Maart Te Oudwoude gedoopt een zoontje van Marten Sytses en Styntje Pytters genaamt Pytter, en geboren bij de dyk onder Oudwoude den 9 Maart 1777 des morgens om 6 uur.

Hij is getrouwd te Kollum op 27 mei 1820 met

105 Ybetje Cornelis de Vries, geboren te Oudega op 12 juli 1796, overleden te Kollum op 21 januari 1891, begraven aldaar.plaatjeGraf van Ybetje de Vries bij de

NH Kerk in Kollum

106 Jan van Maassen, geboren in het jaar 1780, overleden te Kollum op 3 maart 1840.

Hij was gehuwd met

107 Grietje Endeman, geboren in het jaar 1799, overleden te Kollum op 14 september 1858.108 Luitjen Bartels IJsinga, geboren in het jaar 1754, overleden op 24 september 1822.

Hij is getrouwd te Burum op 9 mei 1802 met

109 Aaltje Baukes, geboren te Ureterp op 1 november 1782, overleden te Kollum.110 Jacob Sjerks Fokkens, geboren te Augsbuurt in het jaar 1768, overleden te Kollum op 17 april 1845.

Hij is getrouwd te Augsbuurt op 11 mei 1800 met

111 Tryntje Eeuwes Siegers, geboren te Oudwoude, overleden te Kollum op 15 september 1856.112 Obbe Sygers van Kammen, gardenier en bakkersknecht, geboren te St Jacobiparochie op 9 april 1815, overleden te Het Bildt op 21 januari 1900.

Hij is getrouwd te Het Bildt op 7 mei 1840 met

113 Lysbeth Johannes Kramer, geboren te St Jacobiparochie op 12 december 1811, gedoopt op 29 december 1811, overleden te Het Bildt op 18 maart 1878.114 IJsbrand Klazes Hoekstra, dagloner, geboren te St Jacobiparochie op 10 januari 1821.

Hij is getrouwd te St Jacobiparochie op 26 februari 1846 met

115 Aukje Eeltjes Stienstra, geboren te Terwispel rond 1819, overleden te Het Bildt op 7 mei 1872.116 Minne Klazes Jongboom, dagloner, geboren in het jaar 1811, overleden op 10 januari 1882.

Hij was getrouwd te Menaldum op 30 mei 1838 met Jannigje Dooitzes Dijkstra, geboren in het jaar 1812, overleden te Menaldum op 3 mei 1846. Na haar dood trouwde hij te Menaldum op 2 juni 1847 (2) met

117 Antje Jarigs van der Wal, geboren rond 1824, overleden te Menaldum op 17 februari 1869.118 Jan Sjoukes Boterhoek, dagloner, geboren te Het Bildt op 1 mei 1830, overleden aldaar op 10 januari 1905.

Hij is getrouwd te St Jacobiparochie op 12 mei 1859 met

119 Sijke Cornelis Dobma, geboren in het jaar 1825, overleden te Het Bildt op 17 februari 1899.120 Marten Hendriks de Vries, geboren te Bergum op 28 juni 1823, overleden op 22 november 1905.

Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 7 maart 1846 met

121 Eelkjen Reins van der Velde, geboren te IJlst in het jaar 1813, overleden te Tietjerksteradeel op 11 november 1880.122 Binne Popkes de Vries Kooistra, geboren te Suameer op 10 augustus 1820, overleden te Tietjerksteradeel op 4 mei 1881.

Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 10 juni 1847 met

123 Yttje Sipkes Tuil, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1820, overleden te Tietjerksteradeel op 14 mei 1889.124 Foppe Gerbens de Vries, geboren te Drachten op 4 december 1819, overleden te Tietjerksteradeel op 8 mei 1893.

Hij is getrouwd te Drachten op 26 april 1845 met

125 Aaffien Pieters Baron, geboren te Oudega op 13 december 1821, overleden te Tietjerksteradeel op 17 december 1909.126 Teije Wierds Postma, dagloner, geboren te Garyp op 21 april 1832, overleden aldaar op 14 februari 1918.

Hij is getrouwd te Bergum op 21 mei 1859 met

127 Beitske Sybes Bloemhof, geboren te Suameer op 6 januari 1833, overleden te Garyp op 25 december 1874.---------- Voorgeslacht VIII ----------130 Willem Willems Wilthof, dagloner, geboren rond 1769, overleden te Oosterwijtwerd op 5 juli 1819.

Hij is getrouwd rond 1805 met

131 Grietje Berends Sunderman, dagloonster, geboren te Krewerd, gedoopt aldaar op 10 maart 1780, overleden te 't Zandt op 5 juli 1826.

Notitie bij doop:

Den 10 Maart. Na dat het form des huwelijks en daar op .... het form des doops hoewel met bijvoeging van een en ander vraag betrekkelijk de toenmalige omstandigheid van den predikstoel van dezen en de voorgestelde vragen van Berend Koers als vader en van Auke Bonnes als moeder opentlijk beantwoord waren, is hun kind, zijnde een dochtertje, buiten huwelijk in onecht geboren, alhier in de kerk gedoopt en genoemt Grietje.
132 Jans Fokkes Janssens, dagloner,geboren rond 1750 in Nortmoor bij Leer (Emsland,D), overleden op 8 maart 1837 in Scheemda.

Hij trouwde op 23 juni 1782 in Scheemda met

133 Geesjen Geerts, gedoopt op 29 maart 1761 in Scheemda en overleden in Scheemda op 7 oktober 1803.134 Pouwel Hindriks Gelderloos, dagloner, geboren te Schildwolde op 12 november 1768, overleden te Schildwolde/Denemarken op 12 december 1826.

Hij koopt in 1799 in Schildwolde de "behuizinge met bou, weide en hooiland (vaste huur Fl 16-10 aan J.G.Wijchel en Fl 1-10 aan Hindrik Remts) met 4 deimt in de kampen" voor Fl 800Hij is getrouwd te Schildwolde op 28 april 1793 met de 16 jarige

135 Wypke Jans Spoor, gedoopt te Schildwolde op 4 augustus 1776, overleden aldaar op 10 mei 1847.136 Derk Hinrichs van Oosten, landbouwer, geboren in het jaar 1763 te Varel (D), woonachtig in Hoogkerk en overleden te Groningen op 18 januari 1831.

Hij was gehuwd met

137 Elske Jurriens,gedoopt op 18-09-1757 in Zuidbroek, overleden op 20-10-1831 in Groningen.138 Derk Roelofs.

Hij was gehuwd met

139 Hillechien Bruins.140 Hebel Jurrijns, gedoopt te Schildwolde op 3 september 1713, overleden aldaar op 23 juni 1809.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 18 november 1742 met

141 Geeske Berents, geboren te Schildwolde rond 1725, overleden aldaar voor 1812.142 Derk Jans Dik, gedoopt op 11-08-1743 in Schildwolde, overleden te Slochteren op 27 december 1815.

Hij trouwde op 30-08-1767 in Schildwolde met

143 Grietje Fokkes, gedoopt op 14-08-1738 in Schildwolde, overleden in Schildwolde op 19 april 1825.144 Hindrik Berends Venema, gedoopt te Scharmer op 31 mei 1761, overleden aldaar op 16 november 1827.

Hij is getrouwd te Scharmer op 22 februari 1784 met

145 Anke Sjerks Veenstra, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1757, wonende te Scharmer, overleden te Sappemeer op 23 september 1843.146 Nutte Ebels Venema, geboren te Haren rond 1738, overleden te Scharmer op 29 januari 1822.

Hij is getrouwd te Harkstede op 24 mei 1778 met

147 Lammegien Peters Vos, geboren rond 1751, overleden te Westerbroek op 17 maart 1818.

opmerking bij overlijdensaangifte:

"gealimenteerd door de Hervormden te Kolham"
148 Berend Filippus Georg, geboren te Westerbroek rond 1756, overleden te Harkstede op 6 februari 1806.

Hij is getrouwd te Harkstede op 29 september 1782 met

149 Renske Harms Konings, geboren te Harkstede op 2 augustus 1750, overleden te Scharmer op 2 april 1826.150 Derk Jans Fijn, gedoopt te Sappemeer op 20 juli 1749, overleden aldaar op 26 juli 1792.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 12 december 1790 met

151 Ellechien Willems Smit, gedoopt te Sappemeer op 7 november 1767, overleden aldaar op 3 maart 1827.152 Jan Lubberts Nijburg, gedoopt te Scharmer op 17 mei 1767, overleden te Harkstede op 25 januari 1827.

Hij is getrouwd te Harkstede op 5 april 1789 (1) met

153 Fennechien Reubes van Bruggen, overleden te Harkstede op 27 juni 1797.

Na haar dood trouwde hij te Harkstede op 18 december 1798 met Antje Kornelis, geboren rond 1770, overleden te Harkstede in het jaar 1806.

Daarna trouwde hij op 19 augustus 1807 in Harkstede met Jaapjen Jans van Kampen, geboren rond 1770.

154 Mente Boerema, overleden te Groningen.

Hij was gehuwd met

155 Aaltje Clasens, overleden na 1813.156 Willem Geerts Tepper, geboren te Kolham op 19 oktober 1749, overleden aldaar op 22 april 1834.

Hij is getrouwd te Kolham op 28 juli 1776 (1) met

157 Alegonda Elisabeth Zacharias Pesman, gedoopt te Scharmer op 10 december 1747, overleden te Kolham voor 1783.

Na haar dood is hij getrouwd te Slochteren op 21 september 1783 met Grietje Jans Huisman, geboren rond 1750.158 Jannes Fockes Hamminga, gedoopt te Kolham op 21 juni 1752, overleden aldaar op 4 maart 1850.

Hij is getrouwd te Kolham op 26 december 1775 met

159 Hindrikje Pieters Buiter, gedoopt te Kolham op 1 november 1757, overleden aldaar op 27 augustus 1827.160 Jacob Jans Smit, smid, geboren te Godlinze op 2 juni 1758, wonende te Heveskes, overleden aldaar op 25 januari 1824.plaatje Het kerkje van Heveskes, waar Jacob Jans Smit zijn beroep als dorpssmid uitoefende. Het dorp is in de twintigste eeuw volledig opgeslokt door het industriegebied van Delfzijl. Alleen het kerkje bleef.

Hij was gehuwd (1) met

161 Wipke Wierts, geboren rond 1758, overleden te Heveskes op 25 april 1811.

Na haar dood huwde hij te Delfzijl op 25 mei 1815 met Jantje Jans Wagenaar, gedoopt te Uithuizermeeden op 14 januari 1776, overleden te Heveskes op 16 juli 1837.162 Hindrik Benes Bulthuis, geboren rond 1760, overleden te Heveskes op 26 februari 1809.

Hij was gehuwd met

163 Jantje Roelfs van Till, geboren te Meedhuizen rond 1761, overleden te Delfzijl op 17 februari 1829.164 =134 (Pouwel Hindriks Gelderloos)

165 =135 (Wypke Jans Spoor)168 Jan Pieters van der Helm, dagloner, gedoopt te Hellum op 21 februari 1768.

Hij was gehuwd met

169 Tietje Pieters, geboren rond 1774, overleden te Siddeburen op 13 juli 1817.170 Arent Jans van Tuur, dagloner, geboren te Siddeburen op 10 april 1795, aldaar overleden op 27-11-1859.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 13 september 1815 met

171 Anje Jurjens Schuur, geboren te Schildwolde op 11 januari 1795, overlden te Noordbroek op 17-11-1889.172 Albert Jans Deuntje, geboren te Woltersum in het jaar 1774, overleden te Schildwolde op 21 augustus 1855.

Hij was weduwnaar van Martje Pieters, geboren rond 1790, overleden te Garmerwolde in het jaar 1813 en

hertrouwde te Ten Boer op 14 mei 1815 (2) met

173 Grietje Hanses Bont, gedoopt op 24-01-1790 in Tjamsweer, overleden op 09-07-1852 in Slochteren.174 Luppe Jans Blauw, geboren rond 1780.

Hij was gehuwd met

175 Trientje Jans, geboren rond 1780.176 Albert Harms Brondijk, kleermaker, gedoopt te Siddeburen op 1 februari 1761, overleden aldaar op 30 juni 1810.

Overlijdensregister kerkboek Siddeburen:

Bloeimaand 30,

Overleden Albert Harms Brondijk, oud 49 jaaren en een halve, gewoont hebbende te Siddeburen. Zijn de getrouwd geweest met Pieterke Jans, nalatende vier kinderen.
Hij is getrouwd te Siddeburen op 25-05-1801 met

177 Pieterke Jans van Sloten, geboren rond 1781, overleden te Siddeburen op 17 mei 1821.

Zij hertrouwde later met Andries Theodoricus Waan, geboren te Opperhouweld (D) op 25 juni 1775.178 Pieter Joostens Uilhoorn, korvenmaker en veldwachter, geboren te Schildwolde op 7 december 1764, overleden te Slochteren op 15 november 1847.

Hij was gehuwd met

179 Janna Jacobs Broeksmit, overleden te Schildwolde op 2 september 1808.180 Derk Frederiks Bos, ijzersmid, geboren te Warffum in 1788, overleden te Siddeburen op 24-02-1829.

Hij trouwde op 31-05-1816 in Scheemda met

181 Aaltje Roelfs Drenth, geboren in 1766 in Nieuw Scheemda, overleden in Nieuwe Pekela op 07-12-1856.182 Jakob Jans Smid, geboren te Hoeksmeer in het jaar 1784, overleden te Ten Boer op 6 november 1825.

Hij is getrouwd te Ten Boer op 14 juni 1812 met

183 Grietje Roelfs Hofstede, gedoopt te Woltersum op 2 januari 1791, overleden aldaar op 18 oktober 1879.184 Abel Tonkes Tonkens, kastelein, gedoopt te Blijham op 6 oktober 1776, wonende te Winschoterhogebrug, overleden te Winschoten op 14 juli 1831.

Hij is getrouwd te Blijham op 1 mei 1803 met

185 Zwaantje Harms Beekhuis, gedoopt te Vlagtwedde op 7 mei 1780, overleden te Winschoten op 1 juli 1842.186 Jan Klaassens Van der Wijk, geboren te Veendam op 1 april 1796.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 6 augustus 1818 met

187 Aaltje Eltjes Mulder, geboren te Zuidbroek op 28 december 1796.188 Jan Jans Huiting, geboren te Zuidlaren op 15 januari 1794, overleden te Slochteren op 7 juli 1849.

Hij is getrouwd te Slochteren op 21 mei 1822 met

189 Jantje Hendriks Pentinga, geboren te Slochteren op 16 juli 1793, overleden aldaar op 19 januari 1875.190 Fillipus Koerts Spakman, geboren in het jaar 1781 in het duitse dorpje Peckeloh (bij Versmold)als Johann Hermann Philip Cordes, wonende te Noordbroek/Stootshorn, overleden te Noordbroek op 19 november 1861. Zijn moeder heette Spackman en hij heeft haar familienaam aangenomen. Hij is getrouwd rond 1812 met

191 Antje Jakobs Hut, geboren te Noordbroek rond 1790, overleden op 2 mei 1865.

op 26 juni 1819 doet Antje aangifte van diefstal:

Antje, huisvrouw van Fillipus Spakman, dagloner, wonende te Stootshorn, heeft aangifte gedaan, dat des nachts uit haar huis gestolen is, uit een oud kastje: vijfenzestig gulden, bestaande uit zestehalven, achtentwintig stuiverstukken en enkele guldens, benevens een blauwe mans lakense rok en een zwarte broek met een zwarte vrouwenschuide.

De schout heeft zich begeven naar dat huis en daar bevonden een oud kastje dat niet sluitbaar is en verder een gat van achteren in de behuizinge, of liever hutte genaamd, als zijnde met stro gedekt en gestopt, ter grootte waar een hond konde doorkruipen.

Zo het mij voorkomt, kan deze opening wel vroeger zonder wetens der vrouw geweest zijn, en even gemakkelijk door een hond als door een mens gemaakt zijn, doordien er geen vaste delen zijn die de toegang van buiten naar binnen beletten".
192 Dorus Johannes Mulder, geboren in 1754 te Baaswiller bij Aken (D), soldaat, wonend in de Koningstraat te Dokkum en aldaar overleden op 31 juli 1811.

Aangifte van overlijden werd gedaan door W.P.van Gelder en Johannes ten Huls "in qualiteit als administrerende voogden der Roomsche Gemeente alhier"

Hij is getrouwd te Holwerd op 3 augustus 1783 met

193 Trijntje Tietes, geboren te Holwerd, gedoopt 5 oktober 1755, overleden te Dokkum en daar begraven op 26 september 1816.194 Gerrit Bosch, geboren rond 1770.196 Wybe Eebeles Hekstra, geboren te Murmerwoude in het jaar 1768, overleden op 6 januari 1839.

Hij is getrouwd op 2 oktober 1796 (1) met

197 Japke Martens Bijlstra, geboren te Dantumawoude op 29 januari 1773, overleden te Zwaagwesteinde op 31 januari 1822.

Na haar dood hertrouwde hij te Dantumadeel op 26 december 1823 met Pietje Dirks, geboren te Drachten op 6 mei 1792, overleden te Zwaagwesteinde op 9 oktober 1836.198 Douwe de Jong, geboren rond 1755, overleden voor 1829.

Hij is getrouwd te Dantumawoude op 11 mei 1788 met

199 Ynskje Aukes de Jong, geboren te Dantumawoude rond 1750.

Zij was eerder getrouwd te Driesum op 26 mei 1776 met Reint Sytzes, geboren te Dantumawoude rond 1750, zie 202.200 Gerben Pieters Hoekstra, geboren te Kuikhorne rond 1750, overleden voor 1827.

Hij is getrouwd te Dantumawoude op 8 mei 1768 met

201 Hiltje Willems, geboren te Dantumawoude in het jaar 1747, overleden te Ferwerd op 26 januari 1827.202 Reint Sytzes, geboren te Dantumawoude rond 1750.

Hij is getrouwd te Driesum op 26 mei 1776 met

203 =199 (Ynskje Aukes de Jong)208 Marten Sytzes Luinstra, gedoopt op 27-06-1745 in Kollum, overleden in Oosternieuwkruisland op 01-05-1809.

Hij is getrouwd te Kollum op 16 mei 1773 met

209 Stijntje Pieters, gedoopt op 16-06-1745 in Kollum. Ze overleed op 28-06-1827 in Burum.218 Bouke Remmelts, geboren te Siegerswoude rond 1748.

Hij is getrouwd te Ureterp op 14 juni 1772 met

219 Trijntje Alles, geboren te Ureterp op 20 mei 1750.220 Sierk Fokkens, geboren rond 1735.

Hij is getrouwd te Kollum op 23 maart 1760 (1) met

221 Maaike Dirks, geboren rond 1740, overleden te Oudwoude voor 1785.

Na haar dood hertrouwde hij te Oudwoude op 23 januari 1785 met Ymkje Pieters, geboren rond 1740.224 Syger Obbes van Kammen, koopman, geboren te St Jacobiparochie op 1 december 1774, gedoopt op 25 december 1774, overleden te Het Bildt op 21 mei 1840.

Hij is getrouwd te St Jacobiparochie op 5 mei 1805 met

225 Aaltje Gerbens Hoekstra, geboren op 20 april 1776, overleden te St Jacobiparochie op 2 januari 1827.226 Johannes Gerrits Kramer, geboren op 22 mei 1767, overleden te St Jacobiparochie op 8 november 1834.

Beroep: hovenier en politicus.

Was van 31 juli 1798 tot 28 juli 1801 lid van het Wetgevend Lichaam van de Bataafse Republiek in 's-Gravenhage als vertegenwoordiger voor het district Ferwerd.

Lid van het provinciaal bestuur van Friesland van 1797 tot 30 januari 1798

Commissies:

- lid commissie tot het ontwerpen van instructies van de diverse departementen van het provinciaal bestuur, vanaf 1798 (provinciaal bestuur)

- lid commissaris tot het werk van de organisatie van de respective gerechten, vanaf 1798

- lid commissie tot invordering van de schadevergoeding, vanaf 1797 (provinciaal bestuur)


Hij was gehuwd met

227 Grietje Jans Veeren, geboren in 1769, overleden te Het Bildt op 26 mei 1841.228 Klaas IJsbrands Hoekstra, geboren te Het Bildt rond 1798, overleden aldaar op 9 juli 1857.

Hij was gehuwd met

229 Grietje Tjerks Plat, geboren te St Jacobiparochie op 29 februari 1792, gedoopt op 8 april 1792, overleden te Het Bildt op 18 januari 1834.230 Eeltje Regnerus Stienstra, geboren rond 1777, overleden te Het Bildt op 22 februari 1825.

Hij was gehuwd met

231 Jantje Hendriks Koop, geboren rond 1771, overleden te Menaldum op 21 maart 1847.232 Klaas Minnes Jongboom, geboren in het jaar 1784, overleden op 31 maart 1837.

Hij is getrouwd te Berlikum op 4 september 1803 met

233 Richtje Klazes de Jong, geboren in het jaar 1779, overleden te Menaldum op 2 december 1850.234 Jarig Johannes van der Wal, geboren rond 1798, overleden te Menaldum op 27 december 1832.

Hij is getrouwd te Menaldum op 16 mei 1821 met

235 Willemtje Klazes Samel, geboren te St Jacobiparochie in het jaar 1800, overleden te Menaldum op 28 februari 1855.

Zij hertrouwde te Menaldum op 21 augustus 1839 met Bauke Ruurds van Donia, geboren rond 1800.)236 Sjouke Sjoukes Boterhoek, geboren te St Annaparochie in het jaar 1794, overleden op 4 mei 1854.

Hij is getrouwd te Het Bildt op 5 november 1826 (1) met

237 Klaasje Tjipkes Loonstra, geboren in het jaar 1798, overleden te Het Bildt voor 1847.238 Cornelis Doekes Dobma, geboren te Oudebildtzijl in het jaar 1794, overleden te Het Bildt op 8 mei 1852.

Hij is getrouwd te Het Bildt op 13 december 1818 met

239 Janke Wybes Hogerhuis, geboren te Oudebildtzijl in het jaar 1796, overleden te Het Bildt op 10 november 1847.240 Hendrik Martens de Vries, geboren te Nijega in het jaar 1796, overleden te Tietjerksteradeel op 10 november 1879.

Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 4 september 1819 met

241 Berber Rommerts Boonstra, geboren te Bergum in het jaar 1794, overleden aldaar op 24 februari 1855.242 Rein Meintes van der Velde, geboren rond 1787, overleden te Bolsward op 28 december 1859.

Hij is getrouwd te Sneek op 3 juni 1812 (1) met

243 Lummechien Egberts Dijkstra, overleden voor 1820.

Na haar dood hertrouwde hij te Bolsward op 22 oktober 1820 met Janke Gerbens van Sloten, geboren rond 1790.

245 Antje Jacobs Kooistra.

Zij is na de geboorte van haar zoon getrouwd met Tjeerd Wytzes de Jong, geboren in het jaar 1798, overleden op 3 maart 1874, zoon van Wytze Tjeerds de Jong en Tjipken.246 Sipke Gerbens Tuil, geboren in het jaar 1784, overleden te Surhuisterveen op 25 augustus 1827.

Hij was gehuwd met

247 Sjoukjen Jans van der Heide, overleden voor 1847.248 Gerben Heerkes de Vries, geboren te Rottevalle op 14 april 1771, overleden te Drachten op 3 december 1843.

Hij is getrouwd te Opende op 19 mei 1805 met

249 Pietje Sjoerds Veenstra, geboren te Drachten in het jaar 1780, overleden aldaar op 26 juli 1854.250 Pieter Hendriks Baron, geboren te Drachten op 15 mei 1789, overleden aldaar op 23 mei 1855.

Hij is getrouwd te Oudega op 19 maart 1817 met (en gescheiden te Heerenveen op 15 mei 1844 van)

251 Trijntje Wierts Welling, geboren te Oudega op 8 februari 1798, overleden te Tietjerksteradeel op 2 oktober 1870.

Zij hertrouwde te Tietjerksteradeel op 7 mei 1856 met Sjoerd Franses Bakker, geboren te Drachten op 4 februari 1804, overleden te Tietjerksteradeel op 3 december 1868.252 Wierd Wierds Postma, overleden te Tietjerksteradeel op 3 april 1857.

Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 17 november 1813 met

253 Aaltje Teyes Tol, geboren te Eestrum in het jaar 1792, overleden te Garyp op 8 juni 1855.254 Sybe Bouwes Bloemhof, geboren te Suameer in het jaar 1793, overleden aldaar op 24 september 1864.

Hij was gehuwd met

255 Lijsbert Johannes Ydema, geboren te Oostermeer in het jaar 1797, overleden te Suameer op 14 maart 1877.---------- Voorgeslacht IX ----------260 Willem Willems Wilthof, geboren te Oosterwijtwerd op 5 oktober 1738, wonende aldaar, overleden voor 1819.

Hij is getrouwd rond 1760 met

261 Grietje van Gelder, wonende te Oosterwijtwerd, overleden voor 1819.plaatje

Wierde Wierhuizen tussen Jukwerd en Oosterwijtwerd.

De waarschijnlijke woonplaats van Willem en Grietje Wilthof

262 Berend Koerts, geboren te Graafschap Lippe rond 1755.

Hij is getrouwd te Krewerd op 10 maart 1780 met

263 Auke Bonnes, geboren te Spijk rond 1755.264 Focke Jans uit Nuttermoor (Emsland,D)

265 Stientje Jurgens266 Geert Jurriens Baas, gedoopt op 20 februari 1733 in Eexta

Hij is getrouwd op 10 december 1758 in Scheemda met

267 Aaltje Berends uit Westerlee268 Hindrik Kornelis Gelderloos, geboren te Woltersum op 5 juni 1718, overleden te Slochteren.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 15 februari 1750 met

269 Aafke Jans, geboren te Siddeburen op 27 juli 1727.270 Jan Harms, geboren te Zuidbroek/Uiterburen op 13 november 1744, overleden te Schildwolde op 7 december 1804.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 29 mei 1773 met

271 Engel Jans, geboren te Wagenborgen op 12 januari 1747, overleden te Schildwolde op 3 augustus 1808.272 Hinrich Dierks, woonachtig te Varel (D)

Hij was getrouwd met

273 Geesje Ovemanns.274 Jurjen Alberts van Zuidbroek/Uiterburen

Hij was getrouwd met

275 Jantje Jurjens280 Jurrijn Hebels, geboren te Beerta, overleden voor 1729.

Hij is getrouwd te Hoogezand op 17 december 1702 met

281 Jantje Engberts Homans, gedoopt te Winschoten op 14 juli 1681, overleden na 1733.284 Jan Derks, geboren rond 1699.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 09-11-1740

285 Aaltijn Fockes, geboren rond 1692.286 Fokke Hindriks

was getrouwd met

287 Foktje Pieters288 Berend Hindriks Venema, geboren te Harkstede, overleden te Scharmer voor 1827.

Hij is getrouwd te Scharmer op 6 mei 1759 met

289 Teetje Poppes, gedoopt op 12 augustus 1731, overleden te Scharmer voor 1827.292 Ebel Oenes, overleden te Harkstede voor 1822.296 Philippus Berends, geboren te Sappemeer rond 1730.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 26 april 1755 met

297 Grietje Daniels, geboren te Hoogezand rond 1735.298 Harm Jacobs, geboren rond 1715, overleden te Harkstede voor 1826.

Hij was gehuwd met

299 Geesje Gideons, geboren rond 1720, overleden te Harkstede voor 1826.300 Jan Derks Fijn, geboren te Sappemeer.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 15 november 1739 met

301 Frerikje Olferts, geboren te Sappemeer.302 Willem Jans.

Hij was gehuwd met

303 Susanna Hindriks.304 Lubbert Jacobs Nijburg, overleden te Harkstede voor 1827.

Hij was gehuwd met

305 Annechien Jakobs, overleden te Harkstede voor 1827.

312 Geert Tepper, geboren te Westerbroek op 14 april 1707, overleden te Kolham op 12 december 1777.

Hij trouwde te Kolham op 5 augustus 1729 met Margien Luilofs, geboren rond 1710, overleden rond 1735.

Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij te Slochteren op 19 mei 1737 (2) met

313 Fennechien Rotgers, gedoopt te Westerbroek op 24 december 1713, overleden te Kolham rond 1786.314 Zacharias Lammerts Pesman, wedman, geboren te Scharmer rond 1705, overleden aldaar in het jaar 1770.

Hij trouwde te Scharmer op 27 mei 1725 met Jantje Meeuwes, geboren te Scharmer rond 1706.

Na de dood van Jantje Meeuwes trouwde hij te Scharmer op 3 maart 1743 (2) met

315 Trijntje Harkes, gedoopt te Scharmer op 14 november 1723, overleden aldaar voor 1806.316 Focke Jans Hamminga, landbouwer en landdagcomparant, gedoopt te Kolham op 10 april 1712, begraven aldaar op 30 december 1787.

Hij is getrouwd te Kolham op 19 september 1751 met

317 Aukje Boelens, gedoopt te Westerbroek op 29 augustus 1728, overleden te Kolham op 10 oktober 1811.318 Pieter Clasen Buiter, bierbrouwer, geboren te Martenshoek, gedoopt te Hoogezand op 7 maart 1723, begraven te Kolham op 24 juli 1764.

Hij is getrouwd te Kolham rond 1756 met

319 Wemeltje Harms, gedoopt te Kolham op 23 februari 1738, overleden aldaar op 7 april 1809.320 Jan Jacobs, smid, gedoopt te Bierum op 23 september 1731, wonende te Godlinze, overleden aldaar, begraven aldaar op 16 mei 1770.

Hij is getrouwd te Wirdum op 11 februari 1759 met

321 Anna Siebolts, gedoopt te Wirdum op 21 februari 1734, begraven te Godlinze op 29 maart 1789.328 =268 (Hindrik Kornelis Gelderloos)

329 =269 (Aafke Jans)330 =270 (Jan Harms)

331 =271 (Engel Jans)336 Pieter Reinders, geboren rond 1740.

Hij was gehuwd met

337 Grietje Jans, geboren rond 1745.340 Jan Lodewijks (van Tuur), schoenmaker, geboren in 1757 te Waalwijk, overleden te Siddeburen op 22-11-1842.

Hij was gehuwd met

341 Eelje Arents (Rijssel), "in onecht" geboren, gedoopt op 14-11-1762 in Siddeburen, aldaar overleden op 18-06-1826.342 Jurjen Alberts (Schuur), geboren te Schildwolde op 24 maart 1762, overleden te Schildwolde op 26-05-1833.

Hij trouwde op 20-04-1794 in Schildwolde

343 Harmke Roelfs(Kroes/Kroeske/Kruis), gedoopt op 20-08-1769 in Schildwolde, overleden op 27-08-1848 in Schildwolde.344 Jan Alberts Deuntje, geboren te Zuidbroek rond 1760.

Hij is getrouwd te Woltersum op 1 juni 1788 met

345 Hendrikje Hindriks, geboren te Garmerwolde rond 1765.346 Hans Hindriks (ook Hans Hendriks de Bondt), geboren in Fernholt/Lippe.

Hij was weduwnaar van Elzebina Sicman. Trouwde op 24-12-1780 in Tjamsweer met

347 Trijntje Jurjens, geboren rond 1760 in Zuidbroek348 Jan Luppes Blauw, geboren rond 1750, overleden te Slochteren op 2 november 1816.

Hij was gehuwd met

349 Aafke, geboren rond 1755.352 Harm Jans Brondijk, kleermaker, geboren te Lienen (Tecklenburg, D) op 24 juli 1723, overleden te Siddeburen op 20 oktober 1813.

plaatjeDorpsgezicht in Lienen, de geboorte plaats van Harm Jans. Van hier vertrekt hij, vermoedelijk als marskramer, naar Noord Nederland waar hij zich in Suddeburen als kleermaker vestigt en op

op 15 mei 1749 trouwt met

353 Aaltje Jans Arkema, geboren te Siddeburen op 15 maart 1731, overleden aldaar op 18 juni 1815.354 Jan Jans van Sloten, gedoopt te Hellum op 15 april 1743, overleden op 26 augustus 1811.

Hij is getrouwd op 13 mei 1770 met

355 Amke Jans Steenhuis, geboren te Siddeburen op 13 februari 1747, overleden aldaar op 16 juli 1827.356 Joost Pieters Uilhoorn, gedoopt te Schildwolde op 7 augustus 1718.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 22 mei 1752 met

357 Elsien Lefferts, gedoopt te Schildwolde op 25 oktober 1725.

Zij was eerder getrouwd te Schildwolde op 22 oktober 1747 met Cornelis Hilties, geboren te Hellum rond 1720, overleden te Schildwolde voor 1752.360 Hindrik Berents Bussen,(ook als Bossen vermeld) landbouwer, geboren rond 1730, overleden te Winschoten voor 1829.

Hij was gehuwd met

361 Aaltje Hindriks, geboren rond 1735, overleden te Winschoten voor 1829.
364 Jan Reinderts Smid, landbouwer, wonende te Loppersum, overleden na 1842.

Hij was gehuwd met

365 Anje Harms, overleden voor 1812.366 Roelf Geerts Hofstede, geboren te Scharmer rond 1761, overleden te Ten Boer op 9 december 1828.

Hij is getrouwd te Woltersum op 9 mei 1782 met

367 Claasje Kornelis (Schut), geboren te Woltersum op 14 februari 1753.368 Tonko Cornelis, geboren rond 1735 te Beertsterhoogen, begraven te Blijham op 10 november 1803.

Hij is getrouwd te Blijham op 12 mei 1768 met

369 Antje Jans, gedoopt te Blijham op 9 juli 1736, overleden na 1803.370 Harm Jans Beekhuis, schoenmaker, geboren rond 1740, overleden voor 1803.

Hij is getrouwd te Blijham op 29 april 1764 met

371 Anna Jans, overleden na 1803.372 Klaas Jurjens, geboren rond 1765 in Veendam, aldaar overleden op 11 mei 1802.

Hij trouwde op 08-11-1787 in Veendam met

373 Grietje Jans, geboren rond 1765 in Veendam, aldaar overleden op 7 mei 1808.374 Eltje Sybrands Mulder, geboren rond 1765.

Hij was gehuwd met

375 Trijntje Reintjes, geboren rond 1770.376 Jan Jans Huiting, slager en dagloner, geboren te Zuidlaren op 20 november 1763, overleden aldaar op 30 oktober 1848.

Hij is getrouwd te Zuidlaren op 13 mei 1792 met

377 Grietien Egberts Matien, geboren te Annen, overleden te Zuidlaren op 16 mei 1855.378 Hendrik Willems Pentinga, geboren te Slochteren op 4 mei 1743, overleden aldaar op 19 februari 1834.

Hij was gehuwd met

379 Ebeltje Tjaarts Scheltens, geboren te Slochteren op 6 juni 1760, overleden aldaar op 7 maart 1831.380 Harm Koerts, geboren rond 1750, overleden voor 1861.

Hij was gehuwd met

381 Elizabeth Spakman, geboren rond 1855.382 Jakob Jans (Hut), geboren rond 1750 in Noordbroek.

Hij trouwde op 29-04-1770 in Noordbroek met

383 Imke Berents, geboren rond 1750 in Veendam.384 Johannes Mulder, geboren rond 1730, wonende te Maastricht.

Hij trouwde, als "gewezen sergeant" op 19-10-1755 in Dokkum met

385 Sara Sjordama386 Pieter Scheltes, geboren rond 1720.

Hij was gehuwd met

387 Antje Hindriks, geboren in het jaar 1725.392 Ebele Jacobs Hekstra, geboren rond 1735, gedoopt in Dantumawoude op 2 november 1764 (doopsgezind),overleden te Dantumawoude op 22 december 1794.

Hij is getrouwd te Dantumawoude op 9 september 1760 met

393 Froukje Wybes, geboren rond 1740, gedoopt op 2 november 1764 (doopsgezind), overleden te Damwoude op 7 november 1817.394 Marten Jemkes (Bijlstra), gedoopt op 21-10-1742 in Murmerwoude, overleden te Zwaagwesteinde op 2 juni 1819.

Hij trouwde op 10-05-1767 in Murmerwoude met

395 Aaltje Lubberts, gedoopt op 14-01-1740 in Dantumawoude.396 Eelke Gerrits de Jong, landbouwer te Dantumawoude, geboren rond 1700

Hij was gehuwd met

397 Tjitske Douwes, geboren rond 1710398 Auke Jans, timmerman. Hij is gedoopt op 22-01-1742 in Akerwoude en overleden aldaar in maart 1762.

Hij trouwde op 19-08-1753 in Akkerwoude met

399 Aukjen Rykles Finck. Zij is gedoopt op 14-01-1731 in Rinsumageest. Aukjen is overleden in 1776 in Akkerwoude, 45 jaar oud.402 Willem Jochums, landbouwer, geboren in 1688. Willem is overleden op 30-06-1755 in Dantumawoude, 67 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1742 met

403 Sely Lieuwes. Sely overleed in 1775 in Veenwouden.404 Sijtse Jans, schipper, geboren omstreeks 1725.

Hij trouwde omstreeks 1750 met

405 Eelkjen Pijtters, geboren omstreeks 1725.416 Sytze Luinstra, geboren rond 1725.

Quotisatiekohieren 1749: Sytse Gerkes, Kollum: Laansterkluft. Redelijk welgestelde boer. Volw: 4 en kind: 3. Aanslag: 60-0-0.438 Alle Abeles, geboren te Duurswolde rond 1718.

Hij is getrouwd te Ureterp op 19 juli 1737 met

439 Antje Wymers, geboren rond 1725.448 Obbe Willems van Kammen, wolkammersknecht, geboren in het jaar 1740, overleden op 17 december 1821.

Hij is getrouwd te St Jacobiparochie op 24 mei 1767 met

449 Sjoerdje Sygers.450 Gerben Hanses, overleden voor 1819.

Hij was gehuwd met

451 Berber Clases, geboren rond 1746, overleden te Tietjerksteradeel op 2 februari 1819.452 Gerrit Johannis Kramer, geboren te Harlingen.

Hij is getrouwd te Harlingen op 1 januari 1741 met

453 Janke Albers, geboren te Harlingen.454 Jan Veeren, geboren rond 1740.456 Ijsbrand Klazes Hoekstra, geboren rond 1743, overleden te Het Bildt op 19 december 1824.

Hij was gehuwd met

457 Sytske Jacobs, geboren rond 1750.458 Tjerk Gerbens Plat, geboren rond 1757, overleden te Harlingen op 2 december 1829.

Hij was gehuwd met

459 Sybrigje Sybrens Oostringa, geboren te Marrum rond 1760, overleden te Harlingen op 22 januari 1830.464 Minne Klazes Jongboom, geboren in het jaar 1755, overleden te Menaldum op 31 maart 1837.

Hij trouwde met ??470 Klaas Teunis Samel, geboren rond 1775.

Hij was gehuwd met

471 Antje Jans, geboren rond 1775.472 Sjouke Sybes Boterhoek, overleden voor 1821.

Hij was gehuwd met

473 Jantje Reinders, geboren rond 1770, overleden te Het Bildt op 13 december 1821.474 Tjipke Klazes Loonstra, geboren te St Annaparochie op 15 februari 1771, gedoopt aldaar op 11 april 1773, overleden te Het Bildt op 14 juni 1840.

Hij was gehuwd met

475 Bytske Jacobs, overleden voor 1849.476 Doeke Klazes, geboren rond 1750, overleden voor 1818.

Hij was gehuwd met

477 Rinske Cornelis Braaksma, geboren rond 1754, overleden te Het Bildt op 14 september 1836.478 Wybe Sydzes, overleden voor 1818.

Hij was gehuwd met

479 Syke Sjoerds, geboren rond 1764, overleden te Menaldum op 12 oktober 1848.480 Marten Hendriks de Vries, geboren te Kortehemmen rond 1759, overleden te Drachten op 27 februari 1847.

Hij is getrouwd te Boornbergum op 6 mei 1787 met

481 Tjitske Sipkes, geboren te Kortehemmen rond 1760, overleden voor 1819.482 Rommert Bouwes Boonstra, geboren rond 1767 in Bergum, overleden te Bergum op 13 maart 1812.

Hij trouwde op 11-111792 in Dantumawoude

483 Gaatske Mients, geboren rond 1770 in Valom bij Damwoude, overleden tussen 1808 en 1812.484 Meint Gerbens van der Velde, geboren rond 1767, overleden te Oostdongeradeel op 22 oktober 1828.496 Heerke Klasens, geboren te Oostermeer op 1 juni 1732, overleden te Opende in 1783 of 1784.

Hij is getrouwd te Rottevalle op 8 mei 1763 met

497 Tjitske Gerbens, geboren te Oostermeer op 16 december 1731, overleden te Rottevalle in juni 1781.498 Sjoerd Lieuwes, geboren te Opende op 12 mei 1738, overleden te Rottevalle in het jaar 1793.

Hij is getrouwd te Drachten op 30 maart 1766 met

499 Teetske Foppes, geboren te Opende in het jaar 1737, overleden te Drachten op 14 oktober 1811.500 Hendrik Hanses Baron, geboren te Drachten op 5 juli 1758, overleden aldaar op 11 januari 1848.

Hij is getrouwd te Drachten op 13 februari 1780 met

501 Lutske Wiebes Pool, geboren te Drachten op 25 mei 1758, overleden aldaar op 29 maart 1846.502 Wiert Jans Welling, geboren te Terwispel op 10 september 1754, overleden te Oudega op 1 april 1830.

Hij is getrouwd te Drachten op 14 januari 1781 met

503 Aafke Hattums, geboren te Oudega op 31 december 1758, overleden te Boornbergum op 22 mei 1845.504 Wierd Gerrits, geboren rond 1750.

Hij was gehuwd met

505 Jetske Oeges, geboren rond 1760.506 Teije Jans, geboren rond 1760.

Hij was gehuwd met

507 Neeltje Hendriks, geboren rond 1770.508 Bouwe Nannes Bloemhof, gedoopt te Jelsum in het jaar 1736, overleden te Tietjerksteradeel op 23 januari 1815.

Hij is getrouwd te Suameer op 8 december 1781 met

509 Beitske Klases Hellema, gedoopt te Sneek op 30 maart 1759, overleden te Tietjerksteradeel op 1 juli 1845.510 Johannes Cornelis Iedema, geboren rond 1764, overleden te Tietjerksteradeel op 13 januari 1849.

Hij was gehuwd met

511 Saakje Sibbes Bander, geboren te Bergum rond 1762, overleden te Tietjerksteradeel op 29 september 1839.----------Voorgeslacht X ----------520 Hendrik Willems, geboren rond 1700.

Hij was gehuwd met

521 Grietje Eebes, geboren rond 1700, overleden te Oosterwijtwerd op 27 mei 1782, begraven aldaar op 27 mei 1782.532 Jurrien Jans Baas

Hij trouwde op 18 mei 1732 in Eexta met

533 Geesjen Jans536 Kornelis Hindriks Gelderloos, geboren te Woltersum rond 1690.

Hij is getrouwd te Slochteren op 26 december 1714 met

537 Welmtien Roelofs, geboren te Slochteren rond 1690.540 Harm Bartelds, gedoopt te Noordbroek op 11 augustus 1709, overleden te Zuidbroek rond 1790.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 8 november 1739 met

541 Trijntie Jans Kruize, geboren te Zuidbroek op 11 september 1716, begraven aldaar op 16 oktober 1789.542 Jan Kaspers, landbouwer, gedoopt te Eexta op 12 september 1723, wonende te Schildwolde, overleden aldaar in het jaar 1774.

Hij is getrouwd te Wagenborgen op 22 mei 1746 met

543 Wypke Jans, gedoopt te Wagenborgen op 17 maart 1724, begraven te Schildwolde op 7 december 1804.560 Hebel Popkens, geboren rond 1640, overleden te Beerta voor 1716.

Hij is getrouwd te Finsterwolde op 13 december 1667 met

561 Trijntje Jurriens, geboren rond 1645, overleden te Beerta voor 1716.562 Engbert Homans, hoepenbinder en boekweitmolenaar, geboren te Groningen rond 1640, overleden na 1710.

Hij is getrouwd te Groningen op 8 mei 1666 met

563 Geertruid Gerrits, geboren rond 1645, overleden na 1710.568 Pieter Jans Dik, molenaar, geboren te Nieuw Scheemda rond 1670, overleden voor 7 augustus 1742.

Hij is getrouwd te Scheemda op 24 april 1698 met

569 Haijcke Martens, gedoopt te Meeden op 13 augustus 1676, overleden voor 1740.570 Hayo Oomkes, geboren rond 1650, overleden te Wagenborgen voor 5 december 1710.

Hij is getrouwd te Wagenborgen op 24 juni 1685 met

571 Geertjen Frericks Vos, geboren te Termunterzijl rond 1655, overleden te Wagenborgen na 22 oktober 1712.

Na de dood van Hayo Oomkes hertrouwde zij tussen 5 december 1710 en 1725 met Geuke Tjapkes, geboren rond 1640. (Hij was weduwnaar van Imme Luitiens, geboren rond 1640, overleden na 13 maart 1704, dochter van Luitien Mennes en Anna Arents).

576 Hindrik Berends, geboren rond 1700.

Hij was gehuwd met

577 Geertijn Luilefs, geboren rond 1705.578 Poppe Cleis, geboren te Hoogezand rond 1690.

Hij is getrouwd te Scharmer op 1 oktober 1730 met

579 Grietje Lammerts Pesman, geboren te Scharmer rond 1700.

(Zij was weduwe van Willem Geerts, geboren rond 1700, overleden voor 1 oktober 1730.)600 Derck Jans Fijn, geboren rond 1665.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 16 december 1688 met

601 Grietien Lammerts, geboren rond 1668.624 Geertus Jacobo Tepper, geboren te Kolham in het jaar 1685, overleden aldaar in het jaar 1747.

Hij was gehuwd met

625 Maria Hapsusz.626 Rotger Alefs, gedoopt te Gramsbergen op 22 juni 1690, overleden te Westerbroek na 1737.

Hij is getrouwd te Kropswolde in het jaar 1712 met

627 Hebeltien Warners, gedoopt te Kropswolde op 28 april 1684, overleden na 1737.628 Lammert Zacharias Pesman, geboren te Westerwijtwerd rond 1670, overleden te Scharmer rond 1713.

Hij was gehuwd met

629 Teetje Louwerts, gedoopt te Scheemda op 26 april 1668, overleden rond 1725.632 Jannes Fockes, gedoopt te Hoogezand op 15 september 1689, overleden te Kolham.

Hij is getrouwd te Kolham op 9 januari 1707 met

633 Trijntje Jacobs, gedoopt te Kolham op 30 oktober 1687, overleden aldaar.634 Boele Hindriks, landbouwer, gedoopt te Kropswolde op 17 maart 1702, wonende te Kolham, overleden te Westerbroek rond 1784.

Hij is getrouwd te Westerbroek op 2 juni 1727 met

635 Aagje Cornelis, geboren te Westerbroek rond 1700, overleden aldaar rond 1750.636 Claas Roelefs Buiter, bierbrouwer en herbergier, geboren te Zuidlaren in het jaar 1683, overleden te Martenshoek in het jaar 1729.

Hij is getrouwd te Hoogezand op 18 februari 1720 met

637 Aaltje Peters Vos, geboren te Martenshoek, gedoopt te Hoogezand op 26 februari 1698, overleden te Martenshoek na 1770.638 Harm Sikkes, gedoopt te Kolham op 31 januari 1712, overleden aldaar tussen 1770 en 1780.

Hij is getrouwd te Kolham op 5 mei 1737 met

639 Tibbechien Jans, gedoopt te Kropswolde op 17 november 1715, overleden te Kolham tussen 1760 en 1770.640 Jacob Jans, geboren rond 1700, wonende te Bierum.

Hij trouwde op 12-11-1730 in Bierum met

641 Kunje Aljes, gedoopt in Bierum op 22-02-1705, wonende te Bierum.656 =536 (Kornelis Hindriks Gelderloos)

657 =537 (Welmtien Roelofs)

660 =540 (Harm Bartelds)

661 =541 (Trijntie Jans Kruize)

662 =542 (Jan Kaspers)

663 =543 (Wypke Jans)680 Louis van Turen

681 Kaatje Piron682 NN

683 Harmke Arents Rijssel684 Jurrien Alberts (Schuur)

Hij was getrouwd met

685 Anje Alberts686 Roelf Harms

Wij was getrouwd met

687 Geertje Harms706 Jan Harkes, dagloner, geboren te Siddeburen rond 1705.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 23 maart 1730 met

707 Trijnie Jans, geboren te Siddeburen.708 Jannes Jacobs van Sloten, geboren rond 1700.

Hij is getrouwd op 6 mei 1728 met

709 Pieterke Pieters, gedoopt te Schildwolde op 23 maart 1703.710 Jan Tonnis Steenhuis, geboren te Midwolda rond 1710.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 24 december 1731 met

711 Hilke Harms, gedoopt te Siddeburen op 11 mei 1710, begraven aldaar op 12 januari 1784.712 Pieter Jans, geboren rond 1690, wonende te Schildwolde.

Hij was gehuwd met

713 Cathrina Joesten, geboren rond 1695, wonende te Schildwolde.714 Leffert Jans, geboren te Beerta rond 1700.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 28 september 1721 met

715 Ebel Antoni, geboren te Schildwolde rond 1700.734 Cornellis Lucas, geboren rond 1720 in Woltersum.

Hij trouwde op 02-12-1742 in Wirdum met

735 Grietje Tonnis, geboren rond 1710 in Ten Post.736 Cornelis Jans, geboren te Beertsterhoogen op 11 april 1697, overleden aldaar op 25 juni 1752.

Anno 1752, den 25 junius, zondags agtermiddags om 2 uren, is de eerbare cornelius jans op beertsterhogen, mede eigenerfde en geligeerde in de beerta, in het ..0ste jaar zyns ourderdoms christelyk in den heere ontslapen, verwagtende met alle ware gelovigen een zalige opstandinge door jesus christus.


wapen: huismerk, een halve adelaar, van drie rozen.

bron: Groninger gedenkwaardigheden
(Hij is eerder getrouwd te Beerta op 19 augustus 1718 met Haijcke Ockes, gedoopt op 25 oktober 1691, overleden rond 1725, dochter van Ocke Jans en Bauwe Jans. Hij is later getrouwd te Beerta op 4 mei 1744 met Bouwe Hendriks, geboren rond 1685.)

Hij is getrouwd te Nieuw Beerta op 20 augustus 1728 (2) met

737 Etjen Jacobs, geboren te Nieuw Beerta op 26 februari 1712, overleden te Beertsterhoogen op 3 februari 1739.738 Jan Harms, geboren rond 1710 in Blijham

Hij trouwde rond 1735 in Blijham met

739 Aeise (Aize)Abels., geboren rond 1710 in Blijham740 Jan Harms, geboren rond 1715.

Hij was gehuwd met

741 Grietje Hindriks, geboren rond 1720.752 Jan Jans Hoitinge, geboren te Midlaren, gedoopt te Zuidlaren op 23 oktober 1735, overleden aldaar.

Hij is getrouwd te Zuidlaren op 11 mei 1761 met

753 Jantje Harms Evers, geboren te Zuidlaren, gedoopt aldaar op 17 maart 1737.754 Egbert Matien, geboren rond 1750.

Hij was gehuwd met

755 Hinderkien Jans, geboren rond 1750.756 Willem Hendriks Pentinga, geboren te Slochteren op 13 februari 1687.

Hij is getrouwd te Slochteren op 17 december 1724 met

757 Ida Jans, geboren te Slochteren op 11 december 1698.758 Tjaart Hiltjes Scheltes, landbouwer, gedoopt te Hellum op 12 december 1723, wonende aldaar en te Schildwolde/Denemarken, begraven te Slochteren op 4 januari 1782.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 1 juli 1759 met

759 Jantjen Berents, geboren te Siddeburen op 30 maart 1735, overleden te Slochteren op 20 februari 1801.

(Zij is later getrouwd te Slochteren op 22 april 1783 met Harm Jans Huisman, geboren rond 1735.)784 Jacob Jans Hekstra, geboren in het jaar 1669, overleden te Dantumadeel op 13 oktober 1756.

Hij was gehuwd met

785 Bontje Ebeles, geboren rond 1670.787 Aaltje Gjelts Lindeboom, geboren rond 1720.796 Jan Aukes, timmerman. Hij is gedoopt op 08-05-1709 in Akkerwoude. Jan is overleden op 12-06-1776 in Akkerwoude, 67 jaar oud.

Hij trouwde op 14-10-1731 in Akkerwoude met

797 Rinske Sikkes. Zij is gedoopt in 1710 in Akkerwoude. Rinske is overleden op 03-11-1776 in Akkerwoude, 66 jaar oud.798 Ryckle Jans Finck, gardenier. Hij is gedoopt op 02-08-1696 in Rinsumageest. Ryckle is overleden op 25-11-1733 in Bergen NH, 37 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1730 met de

799 Geertje Eelkes, geboren omstreeks 1710. Geertje is overleden op 23-02-1781 in Akkerwoude, ongeveer 71 jaar oud.804 Jochum Willems, geboren omstreeks 1650. Jochum is overleden vóór 08-07-1700 in Dantumawoude, ongeveer 50 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1675 met

805 Hiltje Clases, geboren omstreeks 1650.902 Klaas Sybrens, geboren rond 1720.

Hij was gehuwd met

903 Beitske, geboren rond 1725.918 Sybren Oostringa, geboren rond 1740.940 Teunis Samel, geboren rond 1750.948 Klaas Piers.

Hij was gehuwd met

949 Trijntje Tjipkes.960 Hendrik Geerts, geboren rond 1750, overleden voor 1819.

Hij was gehuwd met

961 Jeltje Martens, geboren rond 1750, overleden na 1819.962 Sipke Sipkes, geboren rond 1750, overleden te Kortehemmen voor 1819.964 Bouwe Rommerts, schipper geboren rond 1718 in Suameer, overleden te Bergum op 8 april 1811.

Hij trouwde op 22-03-1761 in Suameer met

965 Berber Sakes, geboren rond 1738 in Garijp, overleden te Tietjerksteradeel op 12 maart 1818.
Berber, als voogd van haar zoon Rommert, verkoopt op 15 augustus 1812 het schip aan Harmen Jesaias Schoonbeek uit Veendam.


992 Klaas Lammerts, geboren rond 1685.

Hij is getrouwd te Oostermeer op 19 april 1716 met

993 Tetje Heerkes, geboren te Oostermeer op 2 oktober 1689.1000 Hans Jans Baron, geboren te Drachten op 10 februari 1723.

Hij was gehuwd met

1001 Bontje Sintes, geboren rond 1735.1002 Wiebe Jans Pool

1003 Antje1004 Jan Wietzes Welling, geboren rond 1725.

Hij was gehuwd met

1005 Antje, geboren rond 1730.1016 Nanne Roelofs, gedoopt te Menaldum op 12 maart 1699, overleden aldaar op 18 februari 1749.

Hij is getrouwd te Jelsum op 16 juni 1726 met

1017 Antje Sijbes, gedoopt te Tietjerksteradeel op 23 mei 1706, overleden te Menaldum op 24 juni 1749.1022 Sibbe Bander, geboren rond 1740.

Hij was gehuwd met

1023 Tettje Willems, geboren rond 1740.---------- Voorgeslacht XI ----------1080 Bartelt Claassen, geboren te Zuidbroek rond 1682, overleden te Hoogezand rond 1712.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 8 november 1739 met

1081 Grietje Harmens, gedoopt te Nieuw Scheemda op 28 september 1684.1082 Jan Berents Kruize, smid, geboren te Zuidbroek rond 1685, begraven aldaar op 20 december 1737.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 6 november 1712 met

1083 Barbel Ebels, gedoopt te Sappemeer op 11 oktober 1685, overleden te Zuidbroek voor 1725.1084 Kasper Jans, geboren rond 1700, overleden na 1756.

Hij is getrouwd te Eexta rond 1720 met

1085 Engel Waalkens, geboren te Meedhuizen rond 1700, overleden voor 1755.1086 Jan Wessels, geboren te Wagenborgen rond 1695, overleden aldaar tussen 1732 en 1734.

Hij is getrouwd te Meedhuizen rond 1720 met

1087 Teube Jacobs, geboren te Meedhuizen rond 1695, overleden te Wagenborgen in het jaar 1762.1120 Popke Hebels, geboren rond 1615, wonende te Finsterwolde, overleden na 1654.

Hij was gehuwd met

1121 Anna, geboren rond 1620, wonende te Finsterwolde.1138 Marten Jans, geboren te Meeden rond 1645, overleden aldaar voor 1680.

Hij is getrouwd te Meeden op 11 september 1668 met

1139 Albertje Alberts, geboren rond 1645.

(Zij is hertrouwd te Meeden op 25 november 1683 met Haijo Harms, geboren rond 1640.)1140 Oomke Hayes, geboren te Wagenborgen rond 1615, overleden aldaar tussen 27 juni 1666 en 14 februari 1667.

ouderling te Wagenborgen

Hij is getrouwd voor 3 mei 1647 met

1141 Martjen Waldriks, geboren rond 1615, overleden in Wagenborgen na augustus 1669.

RA VO fol.484 - 22 augustus 1669 - Martjen Waldriks, weduwe van Oomke Haijens, met Heero Haijens, Willem Oomkens en Hendrick Jansen, zijnde haar zoon en zwagers, ze verkoopt met deze afkoopbrief aan haar zoon, broer en zwager, Wabbe Oomkes en Harmke Haijes (ehel.) een heem met het huis, ten noorden de Hereweg, ten oosten de Nutweg, ten zuiden Jacob ??, ten westen Harmen Mennes= erfgenamen. Prijs: 500 daler. Getuigen: Heero Phoebens en Steffen Dercks.

1142 Frerick Arents Vos, geboren rond 1607, wonende te Termunterzijl, overleden op 23 augustus 1667.

(Hij is daarnaast getrouwd te Wagenborgen op 14 juli 1640 (1) met Abel Eltyens, geboren te Wagenborgen rond 1615, overleden voor 27 juni 1651, dochter van Eltio Popkens en Lysbeth Geerts.)

Hij is daarnaast getrouwd voor 27 juni 1651 (2) met

1143 Teube Jans, geboren te Oterdum rond 1610.

(Zij is later getrouwd te Termunten op 8 augustus 1669 met Tonnys Tonnys, geboren rond 1610, zoon van Fenne Derks. (Hij was later gehuwd met Trijntje Alles, geboren rond 1610, overleden te Termunten voor 8 augustus 1669.))1158 =628 (Lammert Zacharias Pesman)

1159 =629 (Teetje Louwerts)1248 Jacobo Nicolas Tepper, geboren te Kolham in het jaar 1666, overleden aldaar in het jaar 1719.

Hij was gehuwd met

1249 Allijda Bielevelds.1256 Zacharias Johans Pesman, onderwijzer, geboren in het jaar 1623, wonende te Westerwijtwerd, overleden aldaar op 29 mei 1669, begraven aldaar.

tekst grafzerk (niet meer aanwezig):

anno 1669, den 29 maius, is den eerb.zacharias pesman, scholmester tot westerwytwert, seer christelijk in den heere gerust

bron: Gron.Gedenkwaardigheden
(Hij is eerder getrouwd te Groningen op 12 juni 1652 met Grietje Lamberts, geboren rond 1625.)

Hij is getrouwd te Westerwijtwerd op 26 augustus 1660 (2) met

1257 Anna Alberts, geboren rond 1630.1272 Roelof Egberts Buiter, ouderling en landbouwer, geboren te Zuidlaren rond 1645, overleden aldaar voor 1687.

Hij is getrouwd te Zuidlaren in het jaar 1668 met

1273 Grietje Egberts Wuffen, geboren rond 1650, overleden te Zuidlaren in het jaar 1686.1320 =1080 (Bartelt Claassen)

1321 =1081 (Grietje Harmens)

1322 =1082 (Jan Berents Kruize)

1323 =1083 (Barbel Ebels)

1324 =1084 (Kasper Jans)

1325 =1085 (Engel Waalkens)

1326 =1086 (Jan Wessels)

1327 =1087 (Teube Jacobs)1412 Harke Jans.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 14 april 1700 met

1413 Sijben Jans.1418 Pieter Jans Pieters, geboren rond 1680.

Hij was gehuwd met

1419 Tietje Hindriks, geboren rond 1680.1422 Harmen Harmens Mos, geboren te Farmsum rond 1680, overleden te Siddeburen rond 1730.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 10 juli 1707 met

1423 Trijntje Luppes, gedoopt te Siddeburen op 30 januari 1687, overleden aldaar na 1743.1472 Jan Cornellis Vegter, gedoopt te Nieuwolda op 25 april 1662, overleden voor 30 december 1706.

Hij is getrouwd te Beerta op 11 augustus 1695 met

1473 Elske Hindricks, geboren te Beerta rond 1654, overleden aldaar voor 10 maart 1714.

(Zij is eerder getrouwd te Beerta op 1 februari 1674 met Tiacko Mentkes, eigenerfde, geboren te Midwolda rond 1640, overleden voor 19 juli 1695, zoon van Mentko Tyackens en Fosse Reinders. Zij is later getrouwd te Beerta op 30 december 1706 met Stoffer Jarges, geboren rond 1650, overleden na 10 maart 1714.)1474 Jacob Hindriks, geboren rond 1680, overleden rond 1717.

(Hij is later getrouwd te Beerta op 17 april 1713 met Harmke Pheben, geboren rond 1685, dochter van Phebo Cornelis en Trijntje Cornelis.)

Hij is getrouwd te Beerta op 20 mei 1707 (1) met

1475 Anna Christina Metting, geboren te Bellingwolde rond 1685, overleden te Nieuw Beerta in het jaar 1712.1504 Jan Roelofs Hoitinge, geboren te Tinaarlo rond 1710.

Hij is getrouwd te Zuidlaren op 2 mei 1734 met

1505 Trijntje Jans, geboren te Midlaren rond 1715.1506 Harm Everts, geboren rond 1705.

Hij was gehuwd met

1507 Jantje Jans Ansinge, geboren rond 1710.1512 Hendrik Willems, bakker, geboren te Slochteren rond 1660.

Hij is getrouwd te Slochteren op 9 mei 1686 met

1513 Anje Eises, geboren te Slochteren rond 1665.1514 Jan Fokkes, bakker, geboren te Slochteren rond 1670.

Hij is getrouwd te Slochteren op 19 april 1696 met

1515 Roelfje Jacobs, geboren op 17 maart 1672.1516 Hille Tjaards Scheltes, bierbrouwer, gedoopt te Hellum op 22 april 1698, wonende aldaar, overleden aldaar tussen 1734 en 1737.

Hij is getrouwd te Hellum op 11 april 1723 met

1517 Jantje Cornelis, gedoopt te Schildwolde op 5 maart 1697.

(Zij is later getrouwd te Siddeburen op 1 maart 1737 met Berent Koerts, geboren rond 1690, wonende te Siddeburen.)1518 Berent Hemmes, timmerman, gedoopt te Siddeburen op 18 januari 1702, begraven aldaar op 4 juni 1783.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 17 maart 1730 met

1519 Ebeltje Jans, gedoopt te Meeden op 2 december 1708, begraven te Siddeburen op 9 januari 1798.1592 Aukes Jans, timmermann, geboren omstreeks 1680. Aukes is overleden in 10-1729 in Akkerwoude.

Hij trouwde, omstreeks 1705 met

1593 Baukje Dirks, geboren omstreeks 1680, overleden in 1725 in Akkerwoude.1594 Sikke Andries, geboren omstreeks 1683 in Akkerwoude. Sikke (doopsgezind) is overleden in 03-1748 in Akkerwoude, ongeveer 65 jaar oud.

Hij trouwde op 06-03-1707 in Akkerwoude met

1595 Wytske Alles, geboren in 1687 in Akkerwoude. Wytske (doopsgezind) is overleden op 10-11-1761 in Akkerwoude, 74 jaar oud.1596 Jan Jansen Finck, gardenier, geboren omstreeks 1675. Jan is overleden voor 1760 in Bergen NH, ongeveer 85 jaar oud.

Hij trouwde op 10-01-1696 in Leeuwarden met

1597 Auckjen Rykles. Zij is gedoopt op 23-07-1675 in Rinsumageest. Auckjen is overleden voor 1703 in Rinsumageest, ten hoogste 28 jaar oud.1984 Lammert Auckes, geboren rond 1640.

Hij is getrouwd te Rijperkerk in het jaar 1667 met

1985 Jeltje Sjoerds, geboren rond 1645.1986 Heerke Ypes, geboren te Oostermeer rond 1665.

Hij is getrouwd te Oostermeer op 2 maart 1679 met

1987 Anje Pieters, geboren te Suameer rond 1669.2032 Roelof Buwes, geboren te Boksum in het jaar 1661.

Hij was gehuwd met

2033 Dieuwke, geboren rond 1670.---------- Voorgeslacht XII ----------2160 Claes Eppes, landbouwer, geboren te Scharmer rond 1655, overleden te Zuidbroek rond 1698.

landbouwer op de Olde Dijk te Zuidbroek

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 23 september 1680 met

2161 Aefke Bartels, geboren te Eexta rond 1658, overleden te Zuidbroek rond 1717.2162 Harmen Dercks, geboren te Oldenburg (D).

Hij is getrouwd te Scheemda op 13 oktober 1681 met

2163 Martje Jannes, geboren te Scheemda rond 1660.2164 Berent Gijsberts Bresser, geboren te Zuidbroek rond 1650.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 29 oktober 1682 met

2165 Greetie Jans, geboren te Schildwolde rond 1660.2166 Ebel Hindriks, geboren rond 1650.

Hij is getrouwd te Sappemeer op 25 januari 1685 met

2167 Trijntje Pieters, geboren rond 1655.2170 Waelke Cornelis, geboren te Wagenborgen rond 1675, overleden te Nieuwolda na 1728.

in 1700-1702 schotplichtig voor 27 gras bij:

Meedhuizer Eed van het Farmsummer Zijlvest
Hij is getrouwd te Woldendorp op 21 oktober 1699 met

2171 Martje Epkes, gedoopt te Woldendorp op 4 oktober 1674, overleden aldaar op 17 januari 1716.2172 Wessel Harmens, geboren rond 1670.

in 1693 schotplichtig met 1 gras bij:

de Wagenborger Eed van het Farmsummer Zijlvest


Hij was gehuwd met

2173 Wypke Jans, geboren te Wagenborgen rond 1668, overleden aldaar voor 1715.2174 Jacob Takes, geboren te Meedhuizen rond 1670, overleden aldaar voor 1725.

Hij is getrouwd rond 1690 met

2175 Drewer Berends, geboren te Meedhuizen rond 1670, overleden te Wagenborgen op 15 mei 1751.2240 Hebel Popkens, geboren rond 1580, wonende te Muntendam en te Winschoten, overleden aldaar na 16 maart 1622.

Hij was gehuwd met

2241 Alijt Aries, overleden na 7 juli 1613.2280 Haye Willems, geboren te Wagenborgen rond 1590, overleden aldaar tussen 5 mei 1661 en 19 januari 1662.

in zowel 1626 als 1661 vermeld als diaken te Wagenborgen

(Hij was later gehuwd met N.N. Ropkes, geboren rond 1591, dochter van Ropke NN.)

Hij was gehuwd (1) met

2281 Wendel (Heres ?), geboren rond 1590, overleden voor 1628.2282 Waldrik Reynts, geboren rond 1590. Woonachtig te Baamsum.2284 Arent Jans, landbouwer, geboren rond 1580, wonende te Nieuwolda, overleden tussen 29 september 1638 en 26 april 1643.

Hij is getrouwd rond 1605 met

2285 Wijven Vechter, geboren rond 1580, overleden na 29 april 1630.2286 Jan Reerts, geboren rond 1580.2316 =1256 (Zacharias Johans Pesman)

2317 =1257 (Anna Alberts)2496 Wilhelmus Jacobo Tepper, geboren te Kolham in het jaar 1645, overleden aldaar in het jaar 1690.

Hij is getrouwd in het jaar 1662 met

2497 Alida Brandenberg.2512 Johan Pesman, geboren rond 1590.

Hij is getrouwd te Groningen op 14 mei 1609 met

2513 Anna Eppens, geboren rond 1590.2544 Egbert Buiter, landbouwer en kerkvoogd, geboren te Zuidlaren rond 1615, overleden aldaar in het jaar 1673.2546 Egbert Wuffen, geboren rond 1625.

Hij was gehuwd met

2547 Grietje Claasen, geboren rond 1630.2640 =2160 (Claes Eppes)

2641 =2161 (Aefke Bartels)

2642 =2162 (Harmen Dercks)

2643 =2163 (Martje Jannes)

2644 =2164 (Berent Gijsberts Bresser)

2645 =2165 (Greetie Jans)

2646 =2166 (Ebel Hindriks)

2647 =2167 (Trijntje Pieters)

2650 =2170 (Waelke Cornelis)

2651 =2171 (Martje Epkes)

2652 =2172 (Wessel Harmens)

2653 =2173 (Wypke Jans)

2654 =2174 (Jacob Takes)

2655 =2175 (Drewer Berends)2844 Harmen Harmens Mos, geboren rond 1640, overleden te Farmsum in het jaar 1719.

Hij was gehuwd met

2845 Hilcke Derks, geboren rond 1650, overleden te Farmsum rond 1695.2944 Cornellis Claassen Vegter, geboren rond 1630, overleden te Beerta.

(Hij is later getrouwd te Finsterwolde op 8 augustus 1671 met Doetien Tjaberings, geboren te Finsterwolde rond 1630. Hij is later getrouwd te Noordbroek op 2 oktober 1685 met Haijcke Harmens, geboren te Noordbroek rond 1635.)

Hij is getrouwd te Scheemda op 27 februari 1656 (1) met

2945 Haaske Jans, geboren te Scheemda rond 1635.2946 Hindrick Alberts, geboren rond 1624, wonende te Beerta, overleden voor 8 maart 1676.

(Hij is later getrouwd rond 1672 met Haycke Boelens, geboren rond 1625.)

Hij is getrouwd tussen 17 januari 1653 en 16 april 1654 (1) met

2947 Anneke Hayckens, geboren rond 1625, overleden voor 5 maart 1672.2948 Hendrik Heres, geboren rond 1650.

Hij was gehuwd met

2949 Eltien Jacobs, geboren rond 1650.3032 Tjaard Hiltjes Scheltes, landbouwer en zijlvester, gedoopt te Schildwolde rond 1650, wonende te Hellum, overleden aldaar tussen januari 1700 en september 1700.

(Hij is eerder getrouwd te Schildwolde op 4 mei 1673 met Feekeltien Hindricks, geboren rond 1650, overleden te Hellum voor 1689.)

Hij is getrouwd te Hellum in het jaar 1689 (2) met

3033 Evertien Jans, geboren te Hellum rond 1655, gedoopt aldaar op 14 maart 1710.3034 Cornellis Jans, geboren te Schildwolde, gedoopt aldaar op 29 maart 1672, overleden aldaar rond 1708.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 12 juli 1697 met

3035 Cornelisjen Geutjes, gedoopt te Schildwolde op 21 januari 1666, dood verklaard aldaar in april 1723.

(Zij is eerder getrouwd te Schildwolde op 19 april 1685 met Gerrit Sijmens, geboren te Schildwolde rond 1660, overleden aldaar voor 1697.)3036 Hemme Sypkes, timmerman, gedoopt te Schildwolde op 25 januari 1674, overleden aldaar na 1732.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 17 mei 1696 met

3037 Jantje Berents, geboren te Eelde rond 1675.3038 Jan Alders, landbouwer, gedoopt te Westerlee op 10 juli 1681, overleden na 1730.

Hij is getrouwd te Meeden op 9 oktober 1707 met

3039 Geertje Jans, geboren te Siddeburen rond 1685.3184 Jan Auckes, geboren omstreeks 1650.

Hij trouwde omstreeks 1675 met

3185 Antje Clases, geboren omstreeks 1655.3188 Andries Taekes, geboren omstreeks 1645 in Hardegarijp. Andries is overleden omstreeks 1725 in Akkerwoude, ongeveer 80 jaar oud.

Hij trouwde op 09-05-1670 in Dantumadeel met

3189 Rinske Jans, geboren in 1647. Rinske is overleden vóór 05-12-1697 in Akkerwoude, ten hoogste 50 jaar oud.3192 Jan Jansen Finck, geboren omstreeks 1650.

Hij trouwde met

3193 Rebecca Roelofs, geboren omstreeks 1650.3194 Rykle Popkes, assistent van het gerecht van Dantumadeel, geboren vóór 1645. Rykle is overleden in 1693 in Rinsumageest, minstens 48 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1670 met de ongeveer 25-jarige

3195 Tryn Egberts, gedoopt op 06-11-1664 in Rinsumageest. Tryn is overleden na 1698, minstens 53 jaar oud.3972 Ype Heerckes, geboren rond 1640, overleden te Oostermeer na 7 juni 1682.

Hij was gehuwd met

3973 Tetje Jelgers, geboren rond 1645, overleden te Oostermeer na 17 juni 1682.4064 Buwe Sickes, geboren te Menaldum rond 1635, overleden tussen 1674 en 1677.

Hij was gehuwd met

4065 Antie Anskes, geboren rond 1640.---------- Voorgeslacht XIII ----------4320 Eppo Claessen Nieborch.

Hij was gehuwd met

4321 Welmoet Crijns.4322 Bartelt Jans, geboren rond 1620.

Hij was gehuwd met

4323 Ellechien Jans, geboren rond 1627.4328 Gijsbert Hindricks Bresser, geboren rond 1625.

Hij was gehuwd met

4329 Talle, geboren rond 1627.4340 Kornelis Waalkes, geboren rond 1650.

Hij was gehuwd met

4341 Martje Meinerts, geboren rond 1655.4342 Epke Luilefs, geboren rond 1650.

Hij was gehuwd met

4343 Lucke Jans, geboren rond 1650.4346 Jan Remmerts, geboren rond 1640.

Hij was gehuwd met

4347 Jantjen Harmens, geboren rond 1640.4348 Tako Willems.4350 Berends Ibels, geboren rond 1645.

Hij was gehuwd met

4351 Lisebet Louwerens, geboren rond 1645.4560 Willem, geboren rond 1560.4564 Reynt Walrichs4568 Jan Tonnis, geboren rond 1560, wonende te Wagenborgen, overleden voor 26 mei 1643.

Hij is getrouwd rond 1585 met

4569 Epke, geboren rond 1560, wonende te Wagenborgen, overleden voor 26 mei 1643.4632 =2512 (Johan Pesman)

4633 =2513 (Anna Eppens)4992 Wilhelmus Hendricus Jacobo Tepper, geboren te Sontrop (Polen) in het jaar 1620.

trekt in 1641 met zijn echtgenote naar Kolham

Hij was gehuwd met

4993 T. von Laski.5280 =4320 (Eppo Claessen Nieborch)

5281 =4321 (Welmoet Crijns)

5282 =4322 (Bartelt Jans)

5283 =4323 (Ellechien Jans)

5288 =4328 (Gijsbert Hindricks Bresser)

5289 =4329 (Talle)

5300 =4340 (Kornelis Waalkes)

5301 =4341 (Martje Meinerts)

5302 =4342 (Epke Luilefs)

5303 =4343 (Lucke Jans)

5306 =4346 (Jan Remmerts)

5307 =4347 (Jantjen Harmens)

5308 =4348 (Tako Willems)

5310 =4350 (Berends Ibels)

5311 =4351 (Lisebet Louwerens)5890 Jan Harmens, geboren rond 1600.

Hij was gehuwd met

5891 Alijt Berents, geboren rond 1605.5892 Albert Eltiens, geboren rond 1577, wonende te Finsterwolde, overleden tussen 27 augustus 1652 en 3 augustus 1653.

(Hij was weduwnaar van Lupke Allerts, geboren te Oostwold rond 1584, overleden tussen 23 september 1616 en 24 januari 1629, dochter van Allert Thomas en Ide.)

Hij is getrouwd rond 1617 (2) met

5893 Hiske Hindricks, geboren rond 1590, overleden voor 29 oktober 1686.5894 Haycko Louwerts, dijkrechter, geboren te Beerta in 1587 of 1588, overleden aldaar op 22 augustus 1652.

(Hij is lrond 1642 getrouwd met Fossa Mensens, geboren rond 1605, overleden na 17 januari 1653, dochter van Menso Nomnes en Trijne)

tekst grafzerk in Beerta

Anno 1652, den 28 augusti, is seer chris... haicko louwerts, olt ongeveer 64 jaeren, ende verwachtende een vrolycke operstanding dorch christum.Hij was gehuwd (1) met

5895 Elske Homeri, geboren rond 1595, gedoopt te Vriescheloo, overleden te Beerta voor 1642.5898 Jacobs Hendriks, geboren rond 1625.

Hij was gehuwd met

5899 Reeneke Cornelis, geboren rond 1630.6064 Hiltie Scheltes, landbouwer, geboren te Hellum rond 1620, wonende te Schildwolde, overleden te Hellum na 1675.

Hij is getrouwd voor 1641 met

6065 Anneke Jans, geboren te Noordbroek rond 1620, overleden na 1656.6066 Jan Dercks, geboren rond 1630, overleden in mei 1689.

Hij was gehuwd met

6067 Trijne Roelfs, geboren rond 1635, wonende te Hellum.6068 Jan Alberts, geboren te Schildwolde rond 1640.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 25 april 1669 met

6069 Jantien Hindricks, geboren te Woltersum rond 1645.6072 Sypko Hemmes, timmerman, gedoopt te Noordbroek op 22 februari 1652, overleden te Schildwolde na 1700.

Hij is getrouwd te Schildwolde op 16 februari 1673 met

6073 Hille Tijes, geboren te Schildwolde rond 1655, overleden aldaar tussen 1685 en 1688.6078 Jan Hindriks, geboren rond 1660, wonende te Siddeburen, overleden na 1694.

Hij is getrouwd te Siddeburen op 22 juni 1684 met

6079 Ebeltje Tjaards, geboren rond 1660, wonende te Siddeburen.

(Zij was weduwe van Wibbe Sijmens, geboren rond 1650, overleden te Siddeburen voor 1684.)6376 Taeke Gjelts, geboren omstreeks 1620.

Hij trouwde met

6377Antje Ubeles, geboren omstreeks 1620.6378 Jan Sickes, geboren omstreeks 1615. Jan is overleden vóór 1656 in Dantumawoude, ongeveer 41 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1640 in Dantumawoude met

6379 Tryntie Deddes. Zij is gedoopt in 1605 in Dantumawoude. Tryntie is overleden voor 1640 in Dantumawoude, ten hoogste 35 jaar oud.

25 juli 1655: Inventaris ten sterfhuise van Trijntie Deddedr. Laatst wed. van wijlen Jan Sickes in leven te Da. enz. ten verzoeke van Minne en Jan Jans en Jels Jan Minnes nagelaten soonen en dochter majores synde, en Sybrand Hedmans en Tonis Sickes cur. over Sicke, Jels en reins (=Rinske) onmondige soon en dochters van Trijntie bij wijlen Jan Sickes haar tweede man enz. De drie voorkinderen voljarig, de naerkinderen Sicke oud in t 15e, Jels in t 11, Reins in t 8e jaar. (DAN I 8)6390 Egbert Harmens, geboren omstreeks 1620. Egbert is overleden na 1654, ongeveer 34 jaar oud.

Hij trouwde, omstreeks 1645 met

6391 Wytske Aebles, geboren omstreeks 1625. Wytske is overleden voor 1649, ongeveer 24 jaar oud.

8128 Sicke Wijtsis, geboren rond 1605, overleden in het jaar 1677.

Hij is getrouwd te Menaldum met

8129 Siucke Buwes, geboren te Menaldum rond 1610.---------- Voorgeslacht XIV ----------8646 Jan Tammes, landbouwer, geboren rond 1600, wonende te Zuidbroek.

Hij is getrouwd te Zuidbroek rond 1625 met

8647 Grietie, geboren rond 1600.8656 Hindrick Bresser, geboren rond 1595, wonende te Bentheim (D).8686 Jan Jacobs, geboren rond 1620.11784 Eltio Nomnes, geboren te Finsterwolde rond 1550, wonende aldaar, overleden tussen 6 september 1613 en 19 augustus 1629.11788 Luwert Hayckens, geboren rond 1560, overleden in 1622 of 1623.

Hij is getrouwd voor 1588 met

11789 Remen Eltjes, geboren rond 1570, overleden voor 2 juli 1638.11790 Homerus Buiter, predikant, geboren rond 1570, wonende te Vriescheloo.

Hij was gehuwd met

11791 Anneke, geboren rond 1575.12128 Schelte Tiaerts, geboren rond 1595, wonende te Hellum, overleden na 1630.

Hij was gehuwd met

12129 Bouwe Tammes, geboren rond 1600, wonende te Hellum.12144 Hemmo Harmens, geboren rond 1615.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 8 augustus 1641 met

12145 Hiske Tammes, geboren rond 1620.12158 Tjaard Jochums, geboren te Meedhuizen rond 1635, wonende te Siddeburen.

Hij was gehuwd met

12159 Annetien, geboren rond 1640, wonende te Siddeburen.12756 Sicke Theunis, geboren omstreeks 1580.

Hij trouwde met

12757 Jelske, geboren omstreeks 1580.12758 Deddes Harts, geboren omstreeks 1582. Hij was doopsgezind. Deddes is overleden voor 1640 in Dantumawoude, ongeveer 58 jaar oud.

Hij trouwde met

12759 Aets Wygers, geboren omstreeks 1585. Aets is overleden voor 1632 in Dantumawoude, ongeveer 47 jaar oud.

Proclamaties Dantumawoude van 2, 9 en 16 februari 1663:

Hans Johannes en Imck Foockesdr, echtlieden in Damwolde doen proclameren seeckere vierdehalf pondematen miedlant leggende onder de clockslag van Damwolde enz., in coop becomen van Sybe Deddes man en voogt over Nieske Gerlofs, Bientse Tiaerdts man en voogt over Luidts Deddes, Sijtsche Deddes voor haer selver, Sybrand Hedmans, man en voogt over Maycke Deddes, Minne en Jan Jansen, gebroeders, beiden voor haerselven, Oeds Hedmans man en voogt over Jelsche Jans, Wyger Johannes man en voogt over Impck Harts, Wyger en Dedde Harts, gebroeders mede voor haerselven, Wijtsche Johannes als moeder voor haer kind bij Tiaerd Harts in echte verweckt en voor soveel gesterckt met Benne Geerts, haer tegenwoordige man. Thonis Sickes en Minne Jans als geauthoriseerde curators over Jelts en Rints Jansdr, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Dedde Harts en Aeth Wygers, in tijden echtel., voor de somma van sestig ggls 14 strs ider pondemate, maeckende in ´t geheel twe hondert en ellef ggls en 21 strs enz.

12782 Aebele Wygers, landbouwer, dorpsrechter en bijzitter, geboren omstreeks 1595 in Dantumawoude. Aebele, doopsgezind, is overleden voor 1670 in Dantumawoude, ongeveer 75 jaar oud.

Hij trouwde omstreeks 1625 met

12783 Aucke Tjebbes, geboren omstreeks 1600 in Boornbergum. Aucke is overleden voor 1653 in Murmerwoude, ongeveer 53 jaar oud.

Bij hun overlijden lieten Eable en Auck onder andere een schenking aan "de armen van onze gemeente" (= de Doopsgezinde Gemeente) na: van beide f 200.

Aebele was boer op Groot Oegema in Murmerwoude. Deze plaats werd door de erven verkocht in 1699; 160 p.m.; 56 goudguldens per p.m. De helft van Tjerk Aebles en Johannes Lieuwes en Auck Aebles kinderen bracht toen f 4480 op (de andere helft voor het kleinkind Tryn Egberts). Volgens het testament van Aeble Wygers en Auck Tiebbes zou Auck haar zuster Ypck Tiebbes pas erfgenaam worden als kleinkind Tryn Egberts geen kinderen zou krijgen (maar die kreeg ze dus wel). Ypck zou dan een prelegaat krijgen, fierder parte mei oare broers en susters (-bern). (Vertaling)Het testament uit 1649, genoemd in de civiele sententie, laat er geen onduidelijkheid over het bestaan dat Wytske Aebles de enige (in 1649 al overleden) dochter was van Aeble en Auck, en Tryn Egberts hun enig kleinkind.16258 Buwe Roelofs, schoolmeester, geboren te Irnsum rond 1580, overleden te Menaldum in februari 1639.

Hij was gehuwd met

16259 Griet Uulckes, geboren rond 1585.---------- Voorgeslacht XV ----------17292 Tammo Tiaeckens, landbouwer, geboren rond 1580, wonende te Zuidbroek.

Hij is getrouwd rond 1600 met

17293 Phebe, geboren rond 1580.23568 Nomno Hillens, dijkrechter, geboren te Finsterwolde rond 1529, overleden aldaar tussen 8 juli 1613 en 14 maart 1620.

tevens genoemd als eigenerfde, volmacht van het Oldambt en kerkvoogd

Hij was gehuwd met

23569 N.N. Phebens, geboren te Wagenborgen rond 1530.24258 Tamme Nantkes, eigenerfde, geboren rond 1575, wonende te Hellum.

Hij was gehuwd met

24259 Geeske, geboren rond 1780, wonende te Hellum.24316 Jochum Tjaards, geboren rond 1600, wonende te Meedhuizen.25518 Wyger Folckerts, geboren omstreeks 1558. Wyger is overleden voor 1625 in Dantumawoude, ongeveer 67 jaar oud.

Hij trouwde met

25519 Marij Aebeles, geboren omstreeks 1560. Marij is overleden na 1625 in Damwoude, ongeveer 65 jaar oud.

Wyger Folckerts en Mary Aebeles woonden te Dantumawoude en ze werden op 25 april 1597 eigenaar van Doniastate "mette huysinge, stins, poorte enz., het land tussen Broeksloot ende die geregtigheden in deselve Broek en Oenemahuister nye sloot, XIV ackeren ten noorden van den singel, zes ackers op t suyd van den weg in Dantumawolde" voor 400 goudgulden 20 Caroligulden van jonkvrouwe Ate van Schonenberch met consent van Carel van Esserden haren man. De koop gaat om een of andere reden niet door en de state wordt november 1607 verkocht aan Taecke Lieuwes, hopman en Geertie Jansdr., egteluyden. Bron: T.E. Teunissen, De Dokkumer Walden (1938).

De state wordt uiteindelijk rond 1738 gesloopt en er is niets meer van terug te vinden.

Ze boerden mogelijk te Damwoude op "Easgema", later was hiervan de zoon Johannes eigenaar en gebruiker. Wyger was dorpsrechter van Damwoude en bijzitter van Dantumadeel. Dit werd genoemd toen ze Doniastate kochten.

25564 Wyger Folckerts (zie 25518).

Hij trouwde met

25565 Marij Aebeles (zie 25519).25566 Thiebbe Michyells, geboren omstreeks 1570 in Boornbergum. Thiebbe is overleden voor 1627 in Boornbergum, ongeveer 57 jaar oud.

Hij trouwde met

25567 Wytske Hanses, geboren omstreeks 1580.

Tiebbe Michiels, geboren te Boornbergum omstreeks 1570 en aldaar overleden tussen september 1616 en mei 1627, was boer op Boornbergum stem no. 13. Zijn drie dochters Auck, Geeske en Ypck Tiebbes verkochten in 1647 de helft van een boerderij te Boornbergum aan een notaris weduwe te Beetsterzwaag.

Op 10 augustus 1691 verkochten Gerben en Tiebbe Hanses uit Boornbergum land aan Marten Binnes en Sjouck Wiegers. De genoemde dochter had een broer Migiel, die in 1638 boer was op Vleercosch onder Boornbergum. Uit de beschikbare gegevens kan verondersteld worden dat de moeder van Auck, Geeske, Yck en Migiel waarschijnlijk Wytske Hanses is geweest.32516 Roelof Buwez, schoolmeester en koster, geboren rond 1555, wonende te Irnsum en te Dronrijp.---------- Voorgeslacht XVI ----------34584 Tiaecke Tammes, geboren rond 1560.

Hij was gehuwd met

34585 Geertien, geboren rond 1560.

47136 Hille Aylens, landbouwer, geboren te Finsterwolde rond 1500, wonende te Beerta en te Finsterwolde, overleden voor 18 november 1569.

Hij was gehuwd met

47137 Auke Foppens, geboren te Finsterwolde rond 1500.47138 Phebo Herens, geboren rond 1510, wonende te Wagenborgen.

Hij is getrouwd te Wagenborgen met

47139 Mene Autkens, geboren rond 1510.51038 Aebele Geerts, geboren omstreeks 1530.

Hij trouwde met

51039 Luydts Gaytses, geboren omstreeks 1540.---------- Voorgeslacht XVII ----------94272 Ayle Eltekens, landbouwer, geboren te Finsterwolde tussen 1470 en 1480, overleden aldaar na 1549.94274 Foppe NN, geboren rond 1460.94278 Autko Hermans, geboren rond 1480, wonende te Woldendorp.

Hij was gehuwd met

94279 Frouwe, geboren rond 1480.---------- Voorgeslacht XVIII ----------188544 ELTEKO (Ubbens), geboren te Finsterwolde (?) tussen 1440 en 1450, wonende te Finsterwolde.